Inspektorbesøg

På RRA er vi glade for at få inspektorbesøg

Besøgene kan bidrage til kvalitetssikring og – udvikling af den lægelige videreuddannelse på de enkelte uddannelsesgivende afdelinger gennem formidling af råd og erfaringer samt forslag til ændringer i arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesmiljø.

Besøg imødeses derfor altid som en god mulighed for at gøre status på den lægelige uddannelse i afdelingen og på baggrund heraf iværksætte tiltag med henblik på at gøre uddannelsen og uddannelsesmiljøet endnu bedre.

På RH Randers deltager hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) i alle inspektorbesøg. UKO’s primære opgave er at rådgive afdelingerne i forhold til det kommende inspektorbesøg samt sikre videndeling på tværs af afdelinger.

Med henblik på at hjælpe afdelingerne i forberedelserne til, afvikling af og opfølgning på inspektorbesøg er der udarbejdet en vejledning til, hvordan inspektorbesøg gribes an på RH Randers. Vejledningen tilgås fra højremenuen.

Øvrig information

På Sundhedsstyrelsens (SST) hjemmeside kan man bl.a. læse mere om inspektorbesøg og inspektorordningen. Her kan man også finde rapporter fra alle eksterne besøg på RH Randers samt SST's kommentarer hertil.

3-timers møder

3-timers møder hvert år

På Regionshospitalet Randers afholdes der hvert år i august-oktober 3-timers møder på alle uddannelsesgivende afdelinger.

Hvad er 3-timers møder?

Et 3-timers møde er et forum, hvor afdelingens læger drøfter uddannelsesmiljøet i egen afdeling og får mulighed for at udvikle konstruktive idéer i fællesskab i en form, hvor de får medansvar og ejerskab til processen og bliver hørt af afdelings- og hospitalsledelsen.

Formålet med 3-timers møder er, at øge kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. På møderne får uddannelseslæger mulighed for ud fra deres erfaringer (gode og mindre gode oplevelser) at fremsætte forslag til ændringer. Forslagene kan både være aspekter, som uddannelseslægerne selv kan ændre, men også aspekter, der kræver f.eks. ledelsens indblanding.

Vi tager temperaturen på uddannelsesmiljøet

Afdelingens UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) fungerer som mødeleder. Formen på 3-timers møderne giver afdelingsledelserne konkret viden om og mulighed for at prioritere forskellige uddannelsestiltag. Og på hospitalsniveau giver formen mulighed for videndeling på tværs af afdelinger. Samtidig får hospitalsledelsen en ”temperaturmåling” på uddannelsesmiljøet samt en afklaring af fremtidige indsatsområder.

Øvrig information

  1. Oplæg vedr. 3-timers møder
  2. Information om 3-timers møderne (pdf)
  3. Individuelt arbejdsark
  4. Gruppeark
  5. Fællesreferat
  6. Afdelingens 3-timers rapport
  7. Poster-guideline til opsætning i LibreOffice eller PowerPoint