Organisering af MEDudvalg

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Abonnér

Ud over de ordinære planlagte møder i HMU kan der indkaldes til ekstraordinært HMU-møde, hvis eksempelvis væsentlige planer skal i høring i HMU, før den endelige beslutning træffes.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU - RRA
den 18. september 2023 kl. 11:30
i M4

 


Sagnr.: 1-01-100-18-22

1. Godkendelse af referat og dagsorden (11.45-11.50)

Formandsskabet indstiller,

at der bydes velkommen til mødet


at referat fra mødet d. 1. juni godkendes


at HMU reflekterer over HMU-mødet den 1. juni og det ekstraordinære HMU-møde den 16. august


at HMU godkender dagsorden og vurderer, om der er presserende emner, som skal have mere plads


at der bydes ind med punkter til dagsordenspunktet "Eventuelt"

Sagsfremstilling

Der vil blive serveret en sandwich ved mødets start og frugt/kage i pausen.

Beslutning

Henriette Larsen har fået nyt job, og udtræder af HMU. Der blev derfor sagt velkommen til Kirsten Boldsen, som træder ind i HMU i stedet for Henriette. Fatima er fremover FTR-suppleant for Anna.


Mette orienterede om, at dagsorden er forsøgt opbygget ud fra forslag om opbygning af dagsordner i punkt 5 på dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.


Der blev ikke meldt punkter ind til evt.


Deltagere:

Mette Bærentsen

Lone Winther Jensen

Michael Tjørnild

Pernille Sarto

Mads Amdi Kirk

Jette Krüger

Svend Christiansen

Thorbjørn Grøfte

Andreas Nørgaard

Lars Engelst

Hanne Folsø

Nathali Degn

Tim Sodemann

Helle Andersen

Anna Mortensen

Kirsten Boldsen

Anne Christensen

Gitte Grosen

Fatima Krogsgaard skov

Lotte Juhl

Karen Rasmussen

Monika Øst

Mette Dehlendorff

Rikke Ringgaard Steffensen (sekretariat)


Afbud:

Jonas Dahl

Susanne H. Mikkelsen

Thomas Bjerre

Vinni Faber Rasmussen

Heidi Glud

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

2. Nyt fra RMU (11.50-12.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der har været afholdt RMU-møde den 25. august. Nedenfor er oplistet de væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU’erne:


 • RMU fik en orientering om og drøftede status vedrørende økonomien i 2023, de politisk besluttede temaer i det sparekatalog, som regionsrådet har bestilt samt procesplanen for det videre arbejde med sparekataloget.


 • RMU mødes med forretningsudvalget 10. oktober 2023 for bl.a. at drøfte budget og besparelser. Der forventes også afholdt ekstraordinært RMU i november i forbindelse med høringsprocessen vedrørende sparekataloget.


 • RMU drøftede drejebog og retningslinjer vedrørende omplaceringer og besparelser. Der var ikke opbakning fra medarbejderside til at ændre de hidtidige retningslinjer.


 • RMU drøftede status vedrørende arbejdet med den “7-punkts plan”, som regionsrådet har vedtaget. Der er et forslag til dagsordenspunkt på vej til HMU'erne, hvor der lægges op til at drøfte særligt punkt 4 i planen vedrørende "Forstærket ledelseskommunikation om håndtering af udfordringer af betydning for patientsikkerhed iværksættes" med fokus på fx. MED-systemets rolle og kulturens betydning.


Under den del af seminaret, hvor både RMU, HMU-formandskaber og arbejdsmiljørepræsentanter deltog, var der dialog om:


 1. Arbejdsmiljøredegørelsen og fokusområder vedrørende arbejdsmiljø i 2024. Der var opbakning til at fortsætte med de nuværende fokusområder.


 1. Et oplæg om overdiagnosticering og overbehandling med afsæt i bogen “Snart er vi alle patienter” (oplæg vedlagt som bilag til punkt 3 på RMU dagsorden)


 1. Det arbejde koncernledelsen har igangsat omkring transformation (oplæg vedlagt som bilag til punkt 3 på RMU dagsorden)


 1. Resultaterne fra to surveys målrettet henholdsvis medarbejdere på deltid og seniorer, som belyser, hvad der skal til for at indfri de potentialer, der er for dels at flere vil arbejde fuld tid/flere timer og dels fortsætte med at arbejde, selvom de kunne gå på pension/efterløn (oplæg vedlagt som bilag til punkt 6 på RMU dagsorden).


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: https://hr.rm.dk/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Beslutning

Mette orienterede fra RMU-mødet.


RMU har sendt syv-punktsplanen, herunder særligt punkt 4, til drøftelse i HMU´erne med fokus på MED-systemets rolle og kulturens betydning.


Karen orienterede fra arbejdsmiljødrøftelsen og punktet vedr. transformation.

Det blev bl.a. aftalt, at der arbejdes videre med de nuværende fokusområder inden for arbejdsmiljø.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

3. Nyt fra Kontaktudvalget (12.00-12.10)

Formandsskabet indstiller,

at punkterne fra Kontaktudvalget tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget ønsker nedenstående punkter på dagsorden. Det fremgår af det enkelte punkt, om det er til orientering, til drøftelse eller et tema. Punkter til drøftelse fremgår desuden, som et selvstændigt punkt til dagsorden og forslag til tema indgår i planlægning af kommende møder.


 • Til skriftlig orientering: Opfølgning på MUS-samtaler. Er det forsat muligt at trække data på, hvordan det går med afvikling af MUS-samtaler i afdelingerne? Og hvis det er, hvordan går det så?

Svar: Det har været muligt at trække statistik på dette de seneste år – og slet ikke nu, hvor vi ikke har et IT-system til at understøtte MUS-dialogerne. Efter gennemførsel af TULE i oktober/november vil vi have mulighed for at følge op på det (dog med forbehold for svarprocenten), da det indgår som ét af TULE spørgsmålene. Rapporterne kommer 4. december.


 • Til drøftelse (kommende møde): Opfølgning på belægningsstyringsaftalen.


 • Til drøftelse (dette møde): Henvendelse fra Kvinde Barn Fællesafdeling til HL og HMU vedr. forslag om udsættelse af TULE/APV.

Beslutning

Opfølgning på MUS-samtaler

Det er et stykke tid siden, at vi har kunne følge op. BI-rapporten eksister ikke mere.

TULE er det bedste redskab vi har til at følge op, og vi får resultaterne af TULE sidst på året.

Der blev gjort opmærksom på, at det kan være svært for nogle medarbejdere at huske, om man har været til MUS-samtale inden for det seneste år, og tidsperspektivet betyder derfor, at svaret i TULE-undersøgelsen muligvis ikke afspejler virkeligheden fuldt ud.

Der skal ligeledes være en opmærksomhed på, at alle medarbejdere, skal tilbydes en MUS-samtale, men man må gerne takke nej. Det skal der også tages højde for i tolkningen af TULE-svaret.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

4. Drøftelse: Henvendelse fra LMU i Kvinde Barn vedr. forslag om at udskyde TULE/APV (12.00-12.10)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter indstillingen om udsættelse af TULE fra LMU Kvinde-Barn Fællesafdeling

Sagsfremstilling

HMU og HL har modtaget vedhæftede henvendelse fra LMU Kvinde-Barn Fællesafdeling.


I henvendelsen indstiller LMU Kvinde-Barn Fællesafdeling til HMU og HL, at TULE for 2023 annulleres/udsættes.Beslutning

Mette orienterede om, at der samtidig med denne henvendelse foregår regionale drøftelser om kadencen for TULE. Det er en del af drøftelserne i forhold til administrative besparelser.

Denne TULE-undersøgelse kommer til at rulle. Den er på vej i gang.

HMU var enige om, at det er godt, at TULE-undersøgelsen gennemføres.


Kirurgisk Fællesafdeling laver en gang imellem en mini-TULE med 6 spørgsmål, som giver en øjebliksbillede. Det kunne være en inspiration til andre, hvis der bliver tre år mellem hver TULE.


Der var en kort drøftelse af mulighederne for at agere på TULE-rapporterne, når de kommer. Uanset økonomi, så er arbejdsmiljø vigtigt, og disse to ting hænger ikke nødvendigvis sammen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

5. Drøftelse: Opfølgning på temadrøftelse om drømme og vision for HMU 2023 - 2024 (12.10-12.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender kendetegn for HMU samt forslag om temadrøftelser og fremtidige dagsordner.
at HMU orienterer LMU´erne om, at dette er tilgangen for HMU´s arbejde
at HMU opfordrer LMU´erne til at placere LMU-møderne strategisk ift. HMU-møderne i 2024
at HMU kommer med input til temaer til kommende dagsordner

Sagsfremstilling

HMU drøftede den 1. juni 2023 drømme og vision for HMU arbejdet i 2023 og 2024.

Temadrøftelsen tog udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:


 • Hvor er vi henne om 2 år? Hvad har HMU bidraget med?
 • Hvordan kan dagsorden til HMU-møder understøtte, at vi får talt om det rigtige? Hvordan ved vi, at det har været et godt møde?


Det var mange gode dialoger og input, og formandsskabet for HMU samt HR-chef Mette Dehlendorf og sekretær for HMU Rikke Ringgaard Steffensen fik afslutningsvis til opgave at samle op på drøftelserne.


Opsamlingen har udmøntet sig i nedenstående bud på pejlemærker for HMU´s arbejde i den kommende periode, forslag om at bruge årshjul samt forslag til "skabelon" for fremtidige dagsordner.


En del af dialogerne kan samles om i nedenstående ambitioner og kendetegn for HMU´s videre arbejde.


På Regionshospitalet Randers er HMU kendetegnet ved:

 • at vi er mere optaget af at kigge fremad end bagud
 • at det meste skal være relevant for de fleste
 • at vi er en del af noget større
 • at vi bidrager til at fortælle den gode historie / brande hospitalet
 • at vi bidrager med at komme med forslag til løsninger og
 • at vi kan tale om det der er svært


Disse pejlemærker kan ligeledes anvendes til at afklare, hvad der skal på dagsorden til HMU møderne, og hvad der hører til i andre fora, som fx LMU.Årshjul og temadrøftelser

Under temadrøftelsen blev der bl.a. sagt "det er en god form, når vi taler sammen i mindre grupper" og "taletid, om det vigtige, er vigtigt".


Det forslås derfor, at der vælges en bærende tema per gang, så der gives god plads til at drøfte temaet. Ønsker til temaer ligges ind i årshjulet for HMU´s møder, så det bliver tydeligt, hvornår et tema forventes drøftet. Det betyder også, at nogle punkter/drøftelser parkeres, for at blive samlet op i temadrøftelser med god tid.


Eksempler på temadrøftelser kunne være:

- Arbejde i tværprofessionelle teams

- Forskning og udvikling

- Rekruttering og fastholdelse


For at kunne udforme temadrøftelserne og øvrige punkter mest hensigtsmæssigt og sikre, at der tales om det vigtigste kan der tages udgangspunkt i nedenstående figur. Temaerne og tilgangen i dagsordenspunkterne skal gerne ligge i det gule eller grønne felt, således at HMU har reel indflydelse på emnet.Som omsat til rammerne for HMU kan se således ud:
Dagsorden


Det vil fremover være tydeligt, om dagsordenspunkterne er:

 • til skriftlig orientering
 • til drøftelse
 • et tema


Punkter fra Kontaktudvalget indgår på lige fod med øvrige dagsordenspunkter efter ovestående tilgang. Det fremgår tydeligt af punktet, at det er et punkt fra Kontaktudvalget.


Forslag til faste punkter:

 • Godkendelse af dagsorden og referater, herunder refleksioner fra sidste møde og prioritering af dagsordenen.
 • Nyt fra RMU
 • Nyt fra Kontaktudvalget
 • Temadrøftelse
 • Status på hospitalet, herunder refleksioner fra HMU
 • Opfølgning på tidligere punkter samt forslag til punkter til kommende HMU. Opfølgning på tidligere punkter fremgår af vedlagt bilag.
 • Udvælgelse af væsentlige punkter til videreformidling til LMU.
 • Evt.


Øvrig opsamling

Vi er afhængige af informationsstrømmen mellem HMU og hospitalets LMU´er. Der kan være væsentlige punkter, som HMU opfordrer LMU til at drøfte, og der kan være behov for input fra LMU´erne til en drøftelse på HMU. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis LMU-møderne i afdelingerne kan ligge strategisk mellem HMU-møderne. Planlægning af LMU møderne i de enkelte afdelinger kan imidlertid også have andre afhængigheder, og det kan derfor være vanskelig at placere ud fra HMU møderne.


Ikke desto mindre kan HMU opfordrer LMU´erne til - så vidt muligt - at placere LMU møder strategisk mellem HMU-møderne. Opfordringen kan sendes med ud, når mødeplanen for HMU-møderne i 2024 ligger klar.

Beslutning

Anna fremlagde opsamlingen på HMU´s temadrøftelse om drømme og visioner. Oplægget er vedlagt.


Kendetegn for HMU´s arbejde blev drøftet med følgende bemærkninger/ønsker til korrektioner:


- Det skal fremgå tydeligere, at HMU også tager sig af de dårlige historier.

- Der er et ønske om at brande hospitalet bedre udadtil. Og vi skal tage os af det vanskeligt ind ad til.

- Løsningsfokuseret tilgang: Det vi giver lys, det får vi mere af

- På baggrund af drøftelsen ses der på sætningerne igen, herunder rækkefølgen og HMU får et nyt forslag til godkendelse.


Bemærkninger til de øvrige forslag:

- Skal de skriftlige orienteringer på dagsorden eller håndteres på anden vis?

- Orienteringsfasen er væsentlig - det giver lejlighed til at overveje, om der er noget HMU ønsker at tage op til drøftelse.

- Har vi nok tid?

- Forslag om, at det under evaluering af mødet overvejes om alle fik taletid, og om vi fik lagt det rigtige snit i forhold til orientering og drøftelse.

- Hvornår er punkterne et LMU punkt, hvornår er det i HMU punkt, og hvornår er der brug for LMU input. Kendetegnene for HMU´s arbejde skulle gerne hjælpe os med at finde ud af det.

- Det vi sender til LMU´erne må gerne have lidt mere tekst.

- Lave brainstorm på ønsker til temadrøftelser på årets sidste møde.

- Lave en idebank med forslag til kommende drøftelser, og samtidig være opmærksom på, hvad der fylder her og nu.


Oplægget blev godkendt med bemærkningerne om, at der justeres i sætningerne vedr. kendetegn for HMU´s arbejde.

Dagsordensformen prøves af, og der evalueres løbende på formen.

Det formidles til LMU, at det er sådan HMU forventer at arbejde fremover.

Rikke laver en mødeplan for næste års HMU-møder, som sendes til LMU´erne med henlik på planlægning af LMU møder i 2024.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

6. Status på hospitalet (12.45-13.15)

Formandsskabet indstiller,

status på hospitalet tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en status for hospitalet, herunder:

- tilgang til økonomien i 2023 og budgetforlig for 2024


Beslutning

Mette B. orienterede om arbejdet med økonomi. Oplægget er vedhæftet.


Økonomi i Randers 2023

Et samlet set større merforbrug i Region Midtjylland betyder, at der har været en regional udmelding om kraftigt fokus på budgetoverholdelse i 2023.

For Randers handler det om 10 mio. kr. Derfor har hospitalsledelsen meldt ud i forhold til mest mulig mådehold.

Der, hvor vi kan nå at trykke på stopknappen, skal vi gøre det. Der er ikke stop for indkøb af patientkritisk udstyr, men alt øvrig indkøb udskydes til næste år.


I forhold til uddannelse så skal vi fortsætte med obligatorisk uddannelse, og det vi har betalt for. Det der kan afvente til næste år, skal vi vente med.

Er der tvivl, så skal dialogen tages med nærmeste leder.


Den regionale budgetaftale for 2024 - sparekatalog

Der var i første omgang tale om et sparekatalog på 300 mio. kr. + 60 mio. kr. i administrative besparelser. Der er nu kommet midler med finansloven, hvilket betyder at sparemålet er reduceret til 237 mio. kr. + 60 mio. kr.

Budgetforliget er ikke er 2. behandlet, og dermed ikke endelig godkendt. 2. behandling af budgettet foregår den 27. september. Regionsrådet har bedt om, at der bliver arbejdet med temaerne i en sparekataloget og dette arbejder foregår pt. Fra den 6. november til 20. november vil der være en høringsperiode i forhold til sparekataloget, og regionsrådet udmønter endeligt besparelserne den 20. december.

Hospitalsledelsen og Thomas Pindstrup er repræsenteret i nogle af sparegrupperne.


I forhold til Randers er det særligt indskrænkning af åbningstiden i akutklinikker og lukning af akutlægebil i Grenaa, der påvirker hospitalet og medarbejderne. Specialtandplejen bliver muligvis berørt, men det ved vi ikke endnu.


Budgetforlig giver 832 mio. kr. til Randers til etablering af operationsstuer, perioperativt afsnit, intensivafdeling, fødestuer, børneafdeling og neonatalafsnit. Vi har også brug for nye sengeafsnit - dette behov bliver lagt ind i en ansøgning i den kommende Sundhedsfond.


Bemærkninger

- Der er tilbageholdt midler til andre anlægsbehov for at dette kan lade sig gøre. Der handler fx om nye vinduer.

- Ud fra erfaringer andre steder, kan man blive nervøs for, om medarbejdere kommer til at betale for et eventuelt merforbrug efter byggeri. Der var et sparekrav på 8 % i kvalitetsfondsbyggerierne. Dette er ikke et kvalitetsfondsbyggeri, og der er en adskillelse af anlæg og drift i hospitalets økonomi.

- Der er bekymring for den boligmasse vi bor i. Vi kan komme til at stå i store udfordringer med vedligehold af eksisterende bygninger.

- Ønske om mandat til prioritering - hvor stort albuerum har vi til at prioritere.


Budget 2024 i Randers

Hospitalets egen budgetproces for budget 2024 er i gang.


Der er økonomiske udfordringer i budgettet:

- afledt af regionalt budget 2024

- ubalance i afdelingerne

- yderligere lokale økonomiske udfordringer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

7. Pause (13.15-13.30)

Sagsfremstilling

Der vil være kage til pausen


Beslutning

Der blev holdt pause.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

8. Tema: Transformation (13.30-14.30)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter transformations-dagsordenen

Sagsfremstilling

Koncernledelsen i Region Midt med direktionen i spidsen har i gennem 1 års tid arbejdet med Transform 2030 dagsordenen.


Denne dagsorden udspringer af en erkendelse af, at sundhedsvæsnet står over for store udfordringer i fremtiden med flere patienter, en presset økonomi og færre personer i arbejdsstyrken. Populært sagt så ved vi, at disse problemer kommer, men vi kender ikke det reelle omfang eller det reelle tidsperspektiv. Det vi ved er, at det er større og mere komplekst end det, vi har prøvet før - og vi ved, at vi ikke kan løse det, med de værktøjer vi plejer at bruge.


Formålet med temadrøftelse er at få indsigt i og blive forstyrret af denne dagsorden. På mødet vil deltagerne derfor få en kort indføring i de forskellig begreber fra Transformation og de 5 spor, som koncernledelsens arbejde er mundet ud i. Vi kommer til at arbejde med at forstå begreberne og med at få øje på, hvilke muligheder denne dagsorden ligeledes giver os.


Beslutning

Mette D. fortalte om formålet med temadrøftelsen. Oplægget er vedhæftet.


Kredsen fik til opgave at drøfte følgende i mindre grupper:


 • Hvilke (vilde) tanker/muligheder/handlinger giver denne dagsorden anledning til?
 • Hvorfor skal vi arbejde med transformation i Randers?
 • Hvad betyder transformation og hvordan kan det blive en integreret del af vores måde at tænke og arbejde på?


Opsummering af drøftelserne:

- Frihospital i samarbejde med DTU. Sættes fri til at prøve noget af - også ift. faggrupper, så vi kommer rundt om patienten med et holistisk syn.

- Ensomhed kan gå hen at blive den helt store udfordring i sundhedsvæsenet. Kommer man til at miste kontakten mellem mennesker? Det kan blive en af vores væsentligste opgaver.

- Formidling til patienter og pårørende af alt det vi monitorere, udreder mv. skal tages et helt nyt sted hen. Den del skal nytænkes.

- Hvis man forestiller sig en nulstilling af sundhedsvæsenet og skulle lave en version 2.0. Hvad vil vi så gøre? Herunder indtænke de nyeste teknologiske landvindinger.

- Politisk styring af sundhedsvæsenet? Hvad og hvor meget betyder det?

- Kvalitetsdatabaser - kun der, hvor der kan laves datafangst.

- Screeningsprogrammer. Det er raske borgere - er det forsat den rigtige vej?

- Mere pragmatisk tilgang og differentiere i patientklientellet.

- Dæmpe borgeres forventning om, hvad man kan få i hospitalsvæsenet. Skal vi have en større kommunikationsafdeling end operationsafdeling?

- Udrednings- og behandlingsret giver forventning om behandlingen inden for kort tid. Nogle lidelser, fx de degenerative kan måske håndteres anderledes. Corona viste, at nogen havde godt af lidt ventetid.

- Hvordan kommer vi ud af suboptimering pga. økonomi? Hvordan får vi større albuerum til at ville og turde noget på tværs, når der ikke står et pengetræ i baghaven?

- Vi skal være modige til at gøre noget på et fagligt grundlag for en større gruppe af patienter i stedet for at handle på individniveau. Vi skal ud over historien på individniveau.

- Der, hvor vi udløser allerflest midler, er i mødet mellem patient og sundhedsvæsen. Vi har brug for faglig evidens til at ændre dette.

- Hvad vi gerne vil sættes frit af, og hvad vi allerede kan gøre nu? Hvor kan vi sætte os selv fri, indtil vi møder rammen?


Det blev aftalt, at kronik af tidligere lægefaglige koncerndirektør Helene Probst vedlægges som bilag.


Mette D. gennemgik herefter de 5 spor koncernledelsen har valgt at sætte fokus på (se vedlagte oplæg).


Den videre proces er, at der er planlagt nogle seancer i efteråret, men det er ikke et arbejde, der skal være færdigt i 2023. Det er et mind-set, vi skal arbejde med, og det skal vi gøre sammen.

Vi skal også have funktionslederkredsen med.


Der var stor ros for at gå aktivt og nysgerrigt ind i processen. Kredsen nåede ikke den sidste summeopgave.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-0-26-23

9. Drøftelse: Syv-punkts plan (14.30-14.40)

Formandsskabet indstiller,

at HMU beder LMU komme med input til særligt punkt 4 i syv-punktsplanen med henblik på drøftelse på HMU-møde den 29. november
at HMU tager orientering vedr. indmelding om alvorlige kapacitetsudfordringer til efterretning


Sagsfremstilling

Regionen udsendte den 5. april orientering om syv-punktsplan for forbedret patientsikkerhed (se bilag). Der er et særligt fokus på en stærkere kvalitetskultur i Region Midtjylland, herunder nye tiltag om dialog, åbenhed, læring og forbedringer.


HMU har ønsket en drøftelse af, hvordan der arbejdes med syv-punktsplanen regionalt og lokalt. Hvad er læringen? Og hvad er det for en kultur, vi gerne vil være bære af? Hertil kommer, at RMU, jf. punkt 2 på denne dagsorden, lægger op til at HMU drøfter særligt punkt 4 med fokus på fx. MED-systemets rolle og kulturens betydning.


Punkt 4 handler om iværksættelse af forstærket ledelseskommunikation om håndtering af udfordringer af betydning for patientsikkerhed. I den forbindelse understregning af vigtigheden af, at:

 • der arbejdes systematisk med at identificere situationer, der kan blive kritiske for patientsikkerheden
 • Region Midtjylland forventer, at alle i Region Midtjylland kommunikerer og handler konkret på informationer af alvorlig karakter, hvor patientsikkerheden er i fare
 • hvis man ikke selv kan løse problemerne, videregiver man informationerne og beder om hjælp.


Her er link til den regionale retningslinje for håndtering af særligt kritiske patientsikkerhedsbrist: Håndtering af særligt kritiske patientsikkerhedsbrist, regional retningslinje


Det foreslås, at HMU beder LMU kommer med input til denne drøftelse og at punktet dagsordenssættes på HMU-mødet den 29. november. HMU vil på denne måde få input fra LMU´erne, have mulighed for en drøftelse og efterfølgende give input til drøftelsen på RMU.


Til øvrig orientering er alle hospitaler - som led i punkt 2 på syv-punktsplanen - blevet bedt om at indsende overblik over områder med alvorlige kapacitetsudfordringer. Overblikket fra RH Randers er vedlagt som bilag. Klinikforum og Koncernledelsen skal nu udpege forslag til, hvordan der bedst kan følges op og gives status til regionsrådet efterfølgende.

Beslutning

Der var forslag om at spørge medarbejdere om input til punkt 4. Det kunne være på et personalemøde mm., så man kan få input fra en bredere kreds.

Der er et TULE-spørgsmål, der ligger i tråd med emnet. Det går på, om medarbejderen har tillid til, at ledelsen tager sig af de problemstillinger, der bringes op.


Indstillingerne blev godkendt, og det blev aftalt, at der kan spørges lokalt i afdelingerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

10. Skriftlig orientering: Status på generalplanen (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager status på generalplanen til efterretning

Sagsfremstilling

Arbejdet med etape 3C, nedrivning af bygning 4+8 og opførsel af ny bygning

Der er hen over hele foråret blevet arbejdet på at lave et dispositionsforslag af den nye bygning, der skal indeholde operationsafsnit (dagkirurgi og stationær kirurgi), opvågning, intensiv, fødeafsnit, neonatalafsnit og 2 sengeafsnit, med inddragelse af relevante brugere. Dispositionsforslaget (indeholdende plantegninger, rumprogram, beskrivelser af projektet mv.) blev fremsendt af rådgiverne i juni, og hen over sommeren er det fremsendte materiale blevet nøje gennemgået med brugere, hygiejnesygeplejersker, arbejdsmiljøkonsulenter, teknikere og rådgivere. Alle vores kommentarer er sendt til rådgiverne d. 31. august, og nu pågår der en tilretningsproces hen over efteråret. Projektet forventes sendt i udbud i første kvartal af 2024.


Sideløbende arbejdes der med en overordnet rokadeplan for funktioner, som i dag huses i de bygninger, der i forbindelse med projektet skal rives ned (bygning 4 og 8). Nogle af disse funktioner er komplekse, og kræver egne rådgiverforløb, såsom dialysen. Dialysen skal efter planen flytte ned i råhuset i bygning 15 (ved siden af Læringscentret). En del af den samlede rokadeplan bliver også, at tage den tomme bygning 7 i brug - evt. til kontorer, da bygningen ikke er egnet til patienter.

Generelt skal der optimeres på arealerne på hele hospitalet, for at kunne få plads til alle funktionerne fra bygning 4 og 8.

Afdelingerne bliver løbende involveret af Programgruppen, når det er relevant.


Den politiske proces

Siden efteråret 2022 er økonomien for projektet blevet drøftet og gennemgået med koncerndirektionen, samt drøftet i Udvalg for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg – og der har været arbejdet på flere scenarier, foranlediget af de stramme budgetter i regionen. Grundet flere midler til anlæg de kommende år, ser vi dog ind i et scenarie, hvor etape 3C bliver tilgodeset, og kan blive igangsat inden for de kommende år.

Med budgetforliget 2024 er der i Investeringsplan 2024-2032 afsat 832 mio. kr., til at opføre operationsafsnit, opvågning, intensiv, føde- og neonatalafsnit – regionen vil herudover søge midler til opførelsen af de 2 sengeafsnit fra regeringens kommende sundhedsfond.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

11. Bemærkninger til handleplan for udvikling af det medicinske område (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU sender eventuelle bemærkninger til plan for udvikling af det medicinske område til Rikke Steffensen senest den 28. september

Sagsfremstilling

I forlængelse af sidste RMU-møde (24. august 2023 ) er det aftalt, at eventuelle bemærkninger til "Plan for det medicinske område" fra HMU/relevante LMU kan sendes til Sundhedsplanlægning frem til fredag den 29. september 2023. Eventuelle bemærkninger er sammen med bemærkningerne fra RMU input til planen forud for den politiske behandling.

AL i Medicinsk afdeling har modtaget materialet med henblik på eventuelle bemærkninger fra LMU i Medicinsk afdeling.

Hvis HMU-medlemmer har bemærkninger til planen sendes de til Rikke Steffensen senest den 28. september.


Baggrund

Regionsrådet har med Budget 2022 vedtaget en hensigtserklæring om, at der skal udarbejdes en plan for det medicinske område, primært akutte medicinske patienter. Målet med planen er "i så høj grad som muligt at undgå indlæggelse og sikre lokale tilbud, hvor det er fagligt forsvarligt, samtidig med, at det regionale område fastholder den nødvendige kapacitet – herunder sikrer nødvendig uddannelse og forskning".


Regionsrådet har efterfølgende afgrænset planen til ældre medicinske patienter over 65 år.


Udkastet er udarbejdet på baggrund af:

 • De temaer, der er præsenteret og drøftet i forbindelse med regionsrådspolitikernes besøg på de medicinske afdelinger (januar og februar 2023)
 • Regionsrådets temadrøftelse med repræsentanter fra Præhospitalet, almen praksis og kommunerne (den 27. marts 2023).
 • Drøftelse mellem Klinikforum og formændene for de intern medicinske specialeråd og akutmedicin (den 10. marts 2023),


Herudover har der været dialog mellem Sundhedsplanlægning og hospitalerne (sagsbehandlerniveau) om opbygning og data.

Beslutning

LMU i Medicinsk afdeling kommer med bemærkninger til sagen.

HMU-medlemmer har mulighed for at sende bemærkninger til Rikke Steffensen senest den 28. september.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

12. Opfølgning på tidligere punkt samt forslag til kommende punkter (14.45-14.50)

Formandsskabet indstiller,

HMU tager opfølgning på tidligere punkter til efterretning, og

HMU kommer med forslag til punkter til kommende HMU-møder

Sagsfremstilling

Opfølgning på tidligere punkter

Vedhæftet findes overblik over opfølgning på tidligere punkter. Det indstilles at opfølgningen tages til efterretning


Forslag til kommende punkter

Kontaktudvalget har tidligere ønsket at se en oversigt over sygefravær og drøfte, hvad der kan gøres for at forebygge sygefravær. Dette punkt kommer på dagsorden den 29. november, hvor der også er arbejdsmiljødrøftelse.

Endvidere forventes det jf. punkt 9, at syv-punktsplanen, og særligt punkt 4 på denne, drøftes på HMU møde den 29. november.

Beslutning

Der var ok til opfølgningslisten.


Der var ikke yderligere ønsker til kommende punkter.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

13. Evt. (14.50-14.55)

Formandsskabet indstiller,

eventuelle punkter behandles

Beslutning

Der var ingen punkter til behandling under evt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

14. Udvælgelse af væsentlige punkter til videreformidling til LMU (14.55-15.00)

Formandsskabet indstiller,

HMU udvælger de væsentligste punkter fra møde til videreformidling i LMU

Beslutning

HMU valgte, at følgende punkter skal videreformidles til LMU:


 • Syvpunktsplan, punkt 4.


 • Arbejdsform for HMU´s arbejde jf. punkt 5 (Opfølgning på drømme og visioner)


 • Økonomi.
Tilbage til toppen