Organisering af MEDudvalg

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Abonnér

Ud over de ordinære planlagte møder i HMU kan der indkaldes til ekstraordinært HMU-møde, hvis eksempelvis væsentlige planer skal i høring i HMU, før den endelige beslutning træffes.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU - RRA
den 23. januar 2023 kl. 11:30
i M4

 


Sagnr.: 1-01-100-18-22

1. Godkendelse af referat og dagsorden (11.30-11.40)

Formandsskabet indstiller,

at der bydes velkommen til mødet,

at korrektion til redegørelse vedr. fortrinsret for handicappede ift. ansættelsessamtaler godkendes

at referat fra mødet d. 23. november

at dagsordenen godkendes

at der bydes ind med punkter til dagsordenspunktet "Eventuelt"


Sagsfremstilling

Der vil blive serveret en sandwich ved mødets start og frugt/kage i pausen.


Korrektion til redegørelse fortrinsret for handicappede ift. ansættelsessamtaler.

På HMU-møde den 23. november var der en skriftlig redegørelse om fortrinsret for handicappede ift. ansættelsessamtaler. Efter mødet er der blevet gjort opmærksom på, at der på regionens hjemmeside står følgende:

"En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgangen."

Sætningen "hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet" fremgår ikke af den fremlagte redegørelse på HMU-mødet den 23. november.

I den fremlagte redegørelse står der; "Efter samtalen skal ansøgeren vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere. Her er det en forudsætning at de uddannelsesmæssige krav er opfyldt."


Vi skal naturligvis ikke indkalde en ansøger, som ikke har den nødvendige uddannelse til at kunne bestride en stilling. I de situationer vurderer HR, at den leder som modtager ansøgningen, bør kontakte ansøger.Beslutning

Det blev aftalt, at referatet fra HMU-møde den 23. november rettes til jf. ovenstående præciering i forhold til fortrinsret for handicappede ved ansættelsessamtaler.


Der blev gjort opmærksom på, at afrundingen på arbejdsmiljødrøftelsen, herunder HMU´ beslutning vedr. arbejdsmiljømål gik for hurtigt. Det blev taget til efterretning, og der vil være opmærksomhed herpå ved næste arbejdsmiljødrøftelse.


Der var en kort drøftelse af implementering kompetencemodellen. Der blev udtrykt bekymring for dialogen, når der er koblet økonomi på modellen for nogle faggrupper.

Det er tidligere aftalt, at modellen skal evaluerers i 2024. Der var forslag om, at Personalepolitisk udvalg får til opgave, at lave oplæg med gode erfaring og råd til dialog om og implementering af kompetencemodellen.


Lars E.gave en status vedrørende cykelparkering og tørreskabe.

Medarbejdere fra Teknisk afdeling og Planenheden har været med Lars E. på rundtur den 13. januar for at se på cykelparkering og tørreskabe. På rundturen blev følgende drøftet:


 • Teknisk Afdeling har IKKE et cykelskur på depot. Dette er desværre en misforståelse. Det aflåste cykelskur der blev nedtaget i forbindelse med opførsel af Sterilcentral, er det der er blevet opført ved Medicinerhuset.
 • Teknisk Afdeling ser på etablering af videoovervågning ved cykelparkering ved indgang A, da der her er foregået flere tyverier.
 • Aflåst cykelparkering under bygn. 5 forventes klar snarligt. Estimeret plads til ca. 30-50 cykler. Såfremt der er behov for mere plads, kan der ses på udvidelse til flere rum.
 • Teknisk Afdeling etablerer bøjlestang og bøjler til vådt cykeltøj i de badeværelser, der hører til omklædningsrummene.


Dagsorden og referat fra den 23. november blev godkendt med ovenstående tilføjelse.


Der var ingen punkter til eventuelt.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

2. Nyt fra Kontaktudvalget (11.40-11.50)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter punkter fra Kontaktudvalget


Sagsfremstilling

Kontaktudvalget ønsker følgende punkter drøftet:


 • Parkeringshus, herunder prisstigning og udgang for gående
 • Senge og andet materiel foran uniformsdepot

Beslutning

Parkeringshus, herunder prisstigninger og udgang for gående

Q-park har ifølge deres kontrakt ret til at lave lave prisstigninger med en måneds varsel. Der har ikke været prisstigning på hospitalets parkering i bruttolønsordningen siden 2013.

Timingen var ikke hensigtsmæssigt i forhold til, at der netop havde været deadline for tilmelding via bruttolønsordningen. Staben fik derfor lavet mulighed for at man kunne afmelde sig igen.


I forbindelse med årsskiftet havde Staben kontaktet Q-park og bedt om, at der ikke skulle gives bøde for personaleparkeringen fra den 31. december 2022 til og med 6. januar 2023. Det havde Q-park ikke fået givet videre til alle p-vagter, og derfor var der en del, der fik bøder. Staben har annulleret alle bøderne. Der bliver afholdt møde med Q-park for at følge op.


I forhold til udgang for gående er der arbejdet på at få godkendelse af ejerne af p-huset til at lave et hul i autoværnet, så man kan gå direkte ud på fortovet. Ejerne har godkendt den nye udgang, og Staben tager nu kontakt til Teknisk Afdeling for at få udført det praktiske omkring det. Der var ønske om at flytte fodgængerfeltet eller få lavet et fodgængerfelt mere. Jonas og Svend tager en dialog med kommunen herom.Senge foran det rene uniformsdepot

Udfordringen opstår fordi, der ikke er en god plads / et lokale til opbevaring af senge. Serviceafdelingen har løbende talt med personale om ikke at stille senge foran uniformsdepotet, og der har været skrevet ud om det i Serviceafdelingens nyhedsbrev.

Det blev aftalt, at Teknisk afdeling og Serviceafdelingen arbejder videre med følgende muligheder:

- skal døren være lukket?

- kan der laves en markering (halvcirkel) ved døren på gulvet med tape.

- kan man flytte "åbne" knappen, så den sidder mere hensigtsmæssigt.


Endvidere vil Serviceafdelingen forsat løbende informere deres medarbejdere om ikke at stille senge foran uniformsdepotet.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

3. Nyt fra RMU (11.50-12.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager seneste nyt fra RMU til efterretning


Sagsfremstilling

Der har været afholdt RMU-møde den 12. december 2022 og den 19. januar. Der orienteres mundtligt fra RMU-mødet den 19. januar. Nedenfor er oplistet de væsentligste informationer fra RMU-mødet den 12. december til videreformidling i HMU’erne:


 • Nærhospitaler
  Med afsæt i de vedlagte plancher fik RMU en orientering om status vedrørende etablering af nærhospitaler og havde mulighed for at kommentere og komme med gode råd til det videre arbejde. Input fra RMU vil indgå i det videre arbejde. Der blev opfodret til, at emnet også senere drøftes i de relevante LMU og HMU.


 • TULE
  RMU havde en opfølgende dialog om de samlede TULE-resultater. Bemærkningerne vil indgå i arbejdet med at planlægge trivselsundersøgelser og ledelsesevalueringer fremadrettet. RMU ønsker, at der fremadrettet gøres en indsats for at forsøge at hæve svarprocenten, fx i form af erindringer og forlængede frister, samt at der er øget tydelighed omkring anonymiteten.


 • Arbejdsmiljøkonference
  RMU bakkede op omkring forslaget om, at der fremadrettet afvikles fælles arbejdsmiljøkonference hver andet år. Det afklares lokalt, hvordan man imødekommer retten til uddannelsesdage for AMIR de år, hvor der ikke er en fælles regional konference. • Dialog om kulde- og varmeudfordringer
  Baggrunden for temperatursænkningen, udfordringer og lokale løsninger blev drøftet. Det blev aftalt, at der laves en opgørelse af besparelserne på varmeregninger.


 • Økonomi
  RMU fik en orientering vedr. økonomi og forventningerne til regnskab 2022. Der blev opfordret til, at få sat mere politisk fokus på, hvilke konsekvenser besparelsesforslag lokalt har for patienter, kvaliteten, personalesituationen og arbejdsmiljøet. Det blev aftalt, at udviklingen i vikarforbrug drøftes på næste møde.Dagsordener og referater fra RMU-møder kan altid ses på Region Midtjyllands hjemmeside: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/
Beslutning

Orientering fra RMU i januar

En del af dagsorden blev suspenderet for at give plads til en orientering om situationen i Gødstrup. Der var bl.a. refleksioner over retorikken i medierne i denne sammenhæng.

Der er ingen tvivl om at akutafdelingerne er presset af mængden af patienter, der kommer til regionens/landets akutafdelinger. Der bliver arbejdet videre med området.


Der var en drøftelse af Region Midtjyllands politik for vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane samt medarbejdernavne på ID-kort.

Drøftelsen gik bl.a. på det at være udsat kontra at patienterne kender deres behandler ved navn. Der var enighed om, at man ønsker, at der skal være et navn (evt. blot fornavn).


Udviklingen i vikarforbruget blev endvidere drøftet. Danske Regioner ønsker at se på det.

Hvis få får mere, er der mindre til de mange. Største vikarudgift ligger i lægegruppen, men også i psykiatrien. Heldigvis vokser fødekæden, og udfordringen skulle derfor med årene gerne bliver mindre.Orientering fra RMU i december

Under punktet "Nærhospitaler" blev der talt om ansættelesforhold i forhold til nærhospital. Der er nogle steder i regionen, at flere nærhospitaler muligvis kan betyde ansættelse på flere matrikler.


TULE og trivsel blev drøftet, herunder om det er det rigtige koncept.


I forhold til arbejdsmiljøkonference blev det besluttet, at den afholdes hvert andet, og det blive en konference i Region Midtjylland.


Temperaturforhold blev drøftet. Region Midtjylland har 19 grader i administrative bygninger og man må klæde sig på efter forholdene.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

4. Status på hospitalet (12.00-12.25)

Formandsskabet indstiller,

at status på hospitalet tages til efterretning


Sagsfremstilling

Der gives en status på hospitalet, herunder:

- status på juleferien

- plan for håndtering af isolationspatienter

- status på regnskab 2022


Beslutning

Status på juleferien


Der har været mange patienter mellem jul og nytår og de første uger af januar. Vi er kommet godt igennem juleferien, men der har også været perioder, hvor vi har vært udfordret, når der skal isoleres for flere forskellige vira.

Det er det samme billede på de øvrige hospitaler i regionen.

Der var en drøftelsen af, om der er behov for flere sengepladser eller om det er noget andet, der er brug for. Drøftelsen af sengekapacitet og flow på hospitalet gav anledning til at overveje, om HMU skal have en temadrøftelse om emnet.


Afvikling af udsatte aktiviteter

RH Randers er godt med regionalt og nationalt. Frem til 1. april er det muligt at få regionale midler til afvikling af udsatte aktiviteter. Som det ser ud nu overtager hospitalerne det decentrale budgetansvar for behandlinger, der varetages på privathosptial (inden for kirurgi, ortopædkiurgi og røntgen og skanning) per 1. april 2023.

Der blev opfordret til at huske alle relevante afdelinger, når der planlægges ekstra aktivitet.


Regnskab 2022

Overordnet set er vi kommet ud af 2022 med et lille merforbrug på 800 t. kr., så det er meget tæt på nul. Alt i alt et tilfredsstillende driftsresultat.

Da der er bl.a. er investering, som flyttes fra fra 2022 til 2023, så kommer vi teknisk set ud med et overskud på 17 mio. kr.


Samlet set er der merforbrug på afdelingerne og mindreforbrug på centrale konti. Der er en række afdelinger, som er i ubalance og nogle afdelinger, som er i balance.

Hospitalsledelsen har i januar måned handleplansmøder med afdelingerne.


Regnskabsreslutaltet ændrer ikkke på behovet for besparelser i 2023.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

5. Opfølgning på drøftelse af TR-vilkår i LMU´erne (12.25-12.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager opfølgningen til efterretning

Sagsfremstilling

HMU drøftede TR-vilkår på deres møde den 31. august 2022. Der var enighed om, at der skal være gode rammer til at udføre tillidshvervene. HMU besluttede dengang, at drøftelsen skulle tages op i de individuelle LMU'er med udgangspunkt i Region Midtjyllands MEDaftale. Der har nu været tid til drøftelserne i de individuelle LMU´er, og der ønskes derfor en opsamling på drøftelserne.


På mødet fremlægges hovedpunkterne fra drøftelserne i de individuelle LMU´er.

Beslutning

Tilbagemeldingerne fra LMU´erne viser, at der overordnet set virker til at være en fornuftig dialog i den enkelte afdeling. Det er nogen gange vanskeligt, når huset er presset, og det er derfor forsat vigtigt med fokus på det fra både ledelses- og medarbejdersiden. Det vigtigste er den gode dialog. Det er godt at tale om det i forbindelse med at der bliver lavet vagtplaner, så møder mv. kan ligges ind i planerne.


Dialogerne om vilkår for TR-arbejdet skal tages løbende i de enkelte afdelinger. Er der noget, som ikke kan håndteres, så skal man tage fat i fællestillidsrepræsentanten.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-342-13

6. Revideret koncept for MUS-dialoger (12.45-13.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender, at personalepolitisk udvalg igangsætter opgave med undersøgelse af behov for revidering af koncept for MUS-dialoger

Sagsfremstilling

I forlængelse af at HMU i august 22 godkendte den nye kompetencemodel har Personalepolitisk Udvalg drøftet, om der er behov for at foretage revidering/tilretning/nytænkning af det eksisterende MUS-koncept. Udvalget beder derfor HMU om mulighed for at undersøge, om MUS-konceptet skal revideres.


Det eksisterende MUS-dialog koncept blev godkendt af HMU efteråret 2017 med ikrafttræden 1. januar 2018.


Som tidligere nævnt så skal der findes en afløser for RMUK-systemet, der har håndteret den digitale understøttelse af MUS-dialogerne (adgang til systemet ophører pr. 28.2.23). Denne proces med kravsspefikation og udbudsmateriale forventes igansat i regionen i foråret 2023. Personalepolitisk udvalg har vurderet at drøftelsen om behov for revidering godt kan ske uden at kende det fremtidige digitale system.


Beslutning

HMU godkendte, at personalepolitisk udvalg igangsætter undersøgelse af behov for revidering af koncept for MUS-dialoger. HMU bad i den sammenhæng om, at personalepolitisk udvalg er opmærksom på seniorordningen, herunder at den indgår i MUS-konceptet.

Personalepolitisk udvalg vil gerne arbejde med en pixibog, som oversætter seniorordningen ift. regler og muligheder. HMU godkendte ønsket.


Der var forslag om, at lave en elektronisk idebank for at indsamle inspiration. Det virkede godt, da man gjorde det ift. kompetencemodellen under corona.


Det blev aftalt, at inspiration til revidering af koncept for MUS-dialog kan sendes til Helle Dahl ( helldh@rm.dk )Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

7. Pause (13.00-13.25)

Sagsfremstilling

Der vil være kage til pausen


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

8. Status på 360 graders plan (13.25-14.10)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter, hvordan hospitalet arbejder med initiativerne i 360 graders planen, og hvordan vi får de gode initiativer til at brede sig.

Sagsfremstilling

360 graders plan


Regionsrådet vedtog den 1. december 2021 en 360-gradersplan. Formålet med 360-gradersplanen var at sikre, at Region Midtjylland kom godt og sikkert gennem vinteren 2021/2022 med afsæt i det øgede pres på det akutte område samt udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejken.


360 graders planen skulle bl.a. være med til at skabe et fælles overblik over de initiativer, der var i gang samt initiativer, der fremadrettet skulle sættes i gang for bl.a. at understøtte og sikre, at Region Midtjylland kommer godt og sikkert gennem vinteren, og at Region Midtjylland som organisation er beredt, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang.


Regional status for 360 graders planen

Hospitalsudvalget, Udvalg for nære sundhedstilbud og Psykiatri- og socialudvalget blev i juni 2022 forlagt den sidste samlet status på initiativerne i 360 graders planen. Denne status – som er vedlagt som bilag – indeholder overblik over hvor og hvornår, der forventes afrapporteret status for de enkelte temaer og initiativer i regi af 360-gradersplanen.


Det betyder, at der ikke længere sker en månedlig statusrapportering for hvert initiativ. Det er i stedet besluttet, at Hospitalsudvalget fremadrettet får udvalgte temaer til orientering, herunder:

- flere faggrupper i spil til patientnære opgaver

- sprede vagtbelastning og få flere til at tage vagter

- sikre god introduktion


Drøftelse af status i Randers

Retningen er sat og initiativer udpeget regionalt. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi arbejder med det, og hvordan vi får de gode initiativer til at brede sig. Hvad har det medført af gode ting, og hvor er vi forsat udfordret?

Beslutning

360 graderes planen med eksempler fra RH Randers blev gennemgået (se vedhæftning).

Der var nedenståede input / drøftelser / bemærkninger til de forskellige temaer i planen:


Flere faggrupper i spil til de patientnære opgaver

 • Mange gode eksempler
 • Der blev udtrykt en bekymring for kompetenceniveauet ved brug af flere faggrupper.
 • Funktionsbeskrivelser er væsentlige, når der arbejdes med nye faggrupper.
 • Hospitalsledelsen har valgt at "flere faggrupper i spil" bliver et strategisk fokusområde i 2023, herunder forkus på samarbejde/team om patienten, bl.a. for at sikre, at de rette komptencer er til stede.


Sprede vagtbelastning og få flere til at tage vagter

Der var en drøftlse af, hvad det giver af fordele og ulemper, når alle stillinger slåes op som delt stilling mellem klinik og sengeafsnit. Det er den regionale linje, og vi har som opgave, at drive et hospital 24/7, 365 dage om året.

Set fra et patientperspektiv er det godt, at medarbejderne har perspektiver både fra klinikken og sengeafdeling, og det kan også give faglig god mening. Udfordringen kan være at personalet søger stillinger i lægepraksis mv. for at få vagtfri stillinger.

Flere afdelinger fortalte om gode erfaringer med delte stillinger. Vi kan noget andet på hospitalet, og vi kan noget mere end man kan i en lægepraksis. På hospitalet er man en del af et team, og gør en forskel.


Sikre god introduktion

Det arbejder vi med. HMU vil blive præsenteret for en samlet pakke på HMU møde i marts.


Trivsel og tilknytning til arbejdspladsen for nuværende medarbejdere

Eksempler: Etablering af personaleforening (Rebslagerne), stor fest for medarbejdere på hospitalet.


Overvejelser om fastholdelsestillæg

Det ligger i overenskomsforhandlingerne, og er ude af vores hænder.


Visitation i lægevagten

Der har været forhandlinger med PLO-Midtjylland og der er indgået en ny lægevagtsaftale.

PLO Midtjylland skal fortsat dække alle vagtopgaver i hverdage fra kl. 16-23 og weekender/helligdage fra kl. 08-23, mens Region Midtjylland overtager alle opgaver i nattetimerne (kl. 23-08) fra den 1. marts 2024. Ligeledes er det aftalt, at Region Midtjylland stiller med ekstra assistance i weekenderne (fredag-søndag) på regionens fem akuthospitaler og i hverdage på Aarhus Universitetshospital.


Forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser

Der blev gennemført tværsektoriel audit den 25. marts 2022. Auditten viste, at for langt størstedelen af patienterne havde kontakten til akutmodtagelsen haft stor eller nogen værdi (92 %). For størstedelen af patienterne vurderedes det, at forløbet ikke kunne have været varetaget i primærsektor eller via en sub-akut tid på hospitalet (66%).


Styrket samarbejde om den præhsopitale indsats

Nogle afdelinger oplever forsat at patienter må vente på transport. Præhospital arbejder løbende på at prøve nye initiativer af.


Aktivitet

RH Randers er generelt godt med ift. at afvikle udsatte aktiviteter.


Akut

RH Randers oplever vækst i det akutte indtag ligesom de øvrige hospitaler.


Overblikket med eksempler fra RH Randers er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-32-23

9. Reboarding - En vejledning til modtagelse af medarbejere efter længere tids pause (14.10-14.35)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter tiltaget mhp. at komme med yderligere input til vejleding for reboarding

Sagsfremstilling

Når en erfaren medarbejder vender tilbage til sin afdeling efter længere tids orlov, kalder det ikke helt på en den samme opmærksomhed, som når en nyansat skal starte på afdelingen. En genopstart efter en længere pause/orlov bør dog gives en vis opmærksomhed fra ledelsens side, da der i den mellemliggende periode kan være sket meget både fagligt og organisatorisk, som medarbejderen ikke har kendskab til.


Personalepolitisk udvalg har drøftet, om det, via en fokuseret indsats for de ansatte der kommer tilbage (reboarding), er muligt at lette tilbagevenden til jobbet. Derfor fremsendes vedhæftede første udkast til en vejledning til ledere om hvordan, man som ledelse bedst kan byde en medarbejder velkommen tilbage.


HMU inviteres til at komme med indput til indholdet samt komme med forslag til, hvad der ellers bør indgå i denne vejledning, inden den sendes til endelig godkendelse hos Hospitalsledelsen.


Udkastet til vejledningen er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Beslutning

Der var enighed om, at oplægget er en imødekommende måde at blive taget imod på, når man kommer tilbage.


Vejledningen er tænkt som en rettesnor, så er der mulighed for at skrive til eller reformulere alt efter situationen.


Der var opfordring til at supplere med, at det i nogle tilfælde ikke kun er tale om en enkelt samtale. Man kunne evt. lave et tillæg til vejledninge, hvor der kan stå noget om, at der kan være behov for løbende opfølgning / flere samtaler, da der er forskel på, hvad man kommer tilbage fra.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

10. Eventuelt (14.35-14.40)

Beslutning

DHL-stafet - hvem varetager opgaverne fremover

Nina orientrede om, at der er en række opgaver, der skal løses ifm. den årlige DHL-stafet i Århus, som hospitalet plejer at deltage i. Sidste år blev der lavet en drejebog, så der er overblik over opgaverne, og de er nemme at tilgå. Opgaverne er bla.:

- information om tilmelding

- bestille busser

- udlevering af trøjer

- opstilling af pavillion mv.


Det blev aftalt, at Karen spørger i arbejdsmiljøorganisationen.

Endvidere spørges der efter ildsjæle på intra.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, så tages det op i HMU igen.


Telefontider på hospitalet

Serviceafdelingen spurgte til vejledning for Informationens personale ift. telefontider på hospitalet, herunder hvordan de skal agere, når en borger/patienter ringer uden for afdelningens åbningstid. Der kan være tale om meget blandede henvendelser.


Der blev aftalt følgende spor:

A) På den korte bane er der behov for at konkretisere, hvilke problemstillinger der er og lavet retningslinjer ud fra dette til brug i INformationamen. Det blev aftalt, at de ledende lægesekretærer bidrager til afdækningen. Ved ønske om ændringer, skal AL inddrages.


B) På den længere bane ønskes en drøftelse af, om vi skal have telefontider på hospitalet eller skal vi nudge vores patienter via telefonsystem til at det akutte håndteres og det mindre akutte får en besked om, hvornår de kan henvende sig igen. .


Vagtværelser

Hopsitalsledelsen orienterede om status på arbejdet med nedenstående udfordringer i pavillionen:


- Vinduerne bliver tætnet, så det ikke længere trækker fra vinduerne.

- Varme og støj: Der er er lavet temperatur- og støjmåling på et af vagtværelserne, og der vil blive foretaget flere for at sikre at lovkrav overholdes på alle vagtværelser – også om sommeren, hvor problemerne opleves størst for brugerne af vagtværelserne.
- Mus/rotte: Der er sat ekstra rottefælder op både ud og inde og etableret en brønd med rottespærre. Der har ikke været konstateret nogen aktivitet siden før jul.

- Skimmel: Der er fundet skimmel i gulve og vægge i vagtværelserne, forårsaget af fugtproblemer og vandskader. Der er tale om såkaldt "uproblematisk skimmelsvampeflora uden betydning for indeklimaet". De berørte vagtværelser vil blive renoveret, og skimmel vil blive fjernet.


Når ovenstående arbejder er færdige er pavillionen indflytningsklar igen. Det forventes den at være i slutningen af februar.


Medarbejdersiden bemærkede,at der forsat er udfordringer med temperatur og støj pga. døre der smækker.

Hospitalsledelsen anerkender, at det ikke er de bedste lokaler, men at de overholder lovgivning.


Det er aftalt, at planenheden i samarbejde med afdelingsledelserne laver en oversigt, hvor der gradueres i hastegrad i forhold til de forskellige faggrupper, der skal være fremme, hvornår. Den skal bruges til at fordele vagtværelser fremover.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

11. Udvælgelse af væsentlige punkter til formidling til LMU (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU udvælger de væsentligste punkter fra mødet til videreformidling til LMU

Beslutning

Følgende væsentlige punkter blev udvalgt til videreformidling til LMU:


- Parkeringshus, herunder prisstigninger og udgang for gående


- Opfordring til at melde sig til arbejdet omkring forberedelser til og afvikling af DHL-stafet.


- Orientering om vejledning til reboarding
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

12. Punkter til kommende HMU (14.45-14.55)

Formandsskabet indstiller,

at HMU kommer med forslag til punkter på kommende HMU-møder og
at HMU godkender de tre beskrevne forslag


Sagsfremstilling


- HR vil gerne på et HMU-møde i foråret orienterer om forskellige tiltag til styrkelse af rekruttering og trivsel.


- Regionsrådet drøfter "ret til fuld tid" på møde i slutningen af januar. Vi vender tilbage til temaet, når vi ved noget mere konkret.


- Forslag om at sætte opfølgning på besparelser på næste HMU-møde


Beslutning

Forslagene blev godkendt.


Endvidere ønsker HMU, at der på næste møde i det nye HMU laves en forventningsafstemning i forhold til, hvad det nye HMU skal arbejde med. Dette planlægges sammen med den nye næsteformand.


Der ønskes jf. punkt 1, at dele erfaring om implementering af den nye kompetencemodel. Det kan være på møde i marts eller forået.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

13. Evaluering af mødet (14.55-15.00)

Formandsskabet indstiller,

at mødet evalueres

Beslutning

Afslutningsvis sagde HMU farvel og STORT TAK til Tinas for hendes arbejde som fællestillidsrepræsentant og næstformand i HMU.

Tilbage til toppen