Organisering af MEDudvalg

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Abonnér

Referater

Ud over de ordinære planlagte møder i HMU kan der indkaldes til ekstraordinært HMU-møde, hvis eksempelvis væsentlige planer skal i høring i HMU, før den endelige beslutning træffes.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU - RRA
den 3. juni 2024 kl. 11:30
i Mødelokale 4

 


Sagnr.: 1-01-100-2-24

1. Godkendelse af referat og dagsorden (11.45-11.50)

Formandsskabet indstiller,

at der bydes velkommen til mødet,
at referatet fra den 3. april godkendes,
at HMU reflekterer over HMU-mødet den 3. april,
at HMU godkender dagsorden, og vurderer, om der er der presserende emner, som skal have mere plads og
at der bydes ind med punkter til eventuelt


Sagsfremstilling

Der vil blive serveret en sandwich ved mødet start og kage i pausen.


Beslutning

Mette Bærentsen orienterede om, at HL gerne vil sætte et par ord på det skriftlige dagsordenspunkt vedr. økonomisk status.


Dagsorden og referat blev godkendt.


Deltagere:

Mette Bærentsen

Henrik Larsen

Lone Winther Jensen

Pernille Sarto (kl. 12.45)

Michael Tjørnild

Susanne H. Mikkelsen

Andreas Nørgaard

Svend Christiansen

Helle Andersen

Hanne Folsø

Anna Mortensen

Kirsten Boldsen

Anne Christensen

Lotte Juhl

Fatima Krogsgaard skov

Karen Rasmussen

Mia Vestergaard Christensen

Kim Porse (suppleant)

Mette Dehlendorff

Rikke Ringgaard Steffensen (sekretariat)Afbud:

Jette Krüger

Mads Amdi Kirk

Thorbjørn Grøfte

Thomas Bjerre

Lars Engelst

Vinni Faber Rasmussen

Tim Sodemann

Gitte Grosen

Nathali Degn

Heidi Glud


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

2. Nyt fra RMU (11.50-12.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der har været afholdt RMU-møde den 25. april. Nedenfor er oplistet de væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU´erne:


 • RMU fik en præsentation af hovedbudskaber af projekt "Matterhorn" - resultater fra kortlægning af funktionslederes trivsel og psykiske arbejdsmiljø på hospitaler i Region Midtjylland, og hvordan der er arbejdet med opfølgningen. Datarapporten med resultater er vedlagt som bilag.


 • RMU drøftede status på økonomien på baggrund af regnskab 2023, og herunder bl.a. de usikkerheder der har været
  i forhold til PL-reguleringen, som vil blive udmøntet til finansiering af de centralt aftalte lønstigninger mv. Inddragelse af MED-systemet i forhold til budget 2025 blev gennemgået. Frist for udtalelse/bemærkninger fra RMU-medarbejderside til 1. behandling er 24. juni. Forslag til budget 2025 offentliggøres til høring 8. august, og frist for høringssvar fra HMU’erne er 23. august. Frist for supplerende høringssvar fra RMU er 28. august.


 • RMU fik en orientering om den nye login-løsning og de valg, som er truffet. De mulige ændringer i systemet, som Digitalisering og It arbejder med i øjeblikket, blev drøftet.


Dagsordner og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: https://www.hr.rm.dk/medhjemmeside/regions-medudvalget/

Beslutning

Mette Bærentsen orienterede fra RMU.


Inddragelse af MED-systemet ift. budget 2025 blev gennemgået. Forslag til budget offentliggøres den 8. august, og der frist for høringssvar fra HMU´erne den 23. august.

HMU er booket til ekstraordinært HMU møde den 19. august, så der kan gives input til høringssvar.


Citrix login

Problemstillingen vedr. Citrix login flowet har været rejst flere steder, herunder på HMU og RMU. For at imødekomme problemerne er scopet for projektet udvidet til også at inkludere ’Effektivisering af Citrix login flowet’. Dette er en prioriteret opgave i projektet.


Rapport fra Matterhorn projektet vedlægges referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

3. Nyt fra Kontaktudvalget (11.50-12.00)

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget holdte møde den 7. maj. Kontaktudvalget havde ingen punkter til HMU-dagsorden den 3. juni.

Beslutning

Kontaktudvalget havde ingen punkter til dagsorden.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-48-24

4. Tema: Nyt koncept for Employer Branding (12.00-12.50)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orientering om det nye koncept til efterretning, og
at HMU kommer med input til EVP og budskabsbank på hospitalsniveau

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er i gang med at revitalisere koncernens employer branding koncept, som er det kommunikationskoncept, der bruges ifm. rekruttering af nye medarbejdere. Det nye koncept skal erstatte det gamle "et job med hjerne og hjerte" og skal som noget nyt ramme det sweet spot, hvor vi på en gang taler til jobkandidaternes præference og ønsker, samtidig med at vi får fortalt om regionens/hospitalets/afdelingens styrker.


Koncern Kommunikation har i samarbejde med kommunikationsbureauet Publico i løbet af 2023 lavet en grundig analyse af regionen som arbejdsplads. Den har resulteret i en række anbefalinger og produkter til arbejdet med employer branding og rekrutteringskommunikation. Arbejdet er løbende blevet præsenteret for og drøftet i Chefforum for kommunikation og HR/personalechefkredsen. Analysen bestod bl.a. af interviews med potentielle medarbejdere, interviews med ledere, fokusgrupper med nuværende medarbejdere og en workshop med repræsentanter fra HR og kommunikation og viser styrkerne ved Region Midtjylland som arbejdsplads, og hvad medarbejdere efterspørger i forhold til en attraktiv arbejdsplads.


Med udgangspunkt i analysen anbefaler Publico, at kommunikationen er mere målrettet de enkelte målgrupper og har fokus på den enkelte arbejdsplads og de enkelte afdelingers/afsnits styrker i højere grad end i dag. Der er lavet et nyt koncept med budskaber, billeder og video samt indhold og strategi til karrieresider, sociale medier og annoncering, som kan bruges både regionalt og af de enkelte arbejdspladser. For at lykkes kræver det lokal forankring i de enkelte afsnit, hvor stillingsopslagene bliver produceret. Denne proces er endnu ikke tilrettelagt, men tænkes lige nu både at involvere afdelingsledelser, funktionsledere og nøglepersoner i afdelingerne.


Konceptet består af forskellige "budskabs-byggeklodser"


- Region Midtjylland


- Hospital


- Fagprofil


- Afdeling


- Livsfase


Der er udarbejdet et 1. udkast til en kondenseret tekst (EVP), der opsummerer de styrker og fordele, som vi har som arbejdsplads. Herudover er der også lavet et udkast til en budskabsbank om Regionshospitalet Randers som arbejdsplads. Disse udkast er lavet inden vores vision er blevet færdigudarbejdet.


Opgaven for HMU er, at komme med input til den kondenserede tekst og budskabsbanken, hvor visionen tænkes ind, så det endelige produkt fremstår i overensstemmelse med denne.Beslutning

Mette Dehlendorff og Janni Lundager indledte med et kort oplæg, som er vedlagt som bilag.

HMU bød ind med temaer, som kendetegner RH Randers, og som kunne indgå i en budskabsbank:


 • Relationer
 • Uddannelse
 • Åbenhed
 • Fladt hierarki
 • Aktiv personaleforening
 • Social rummelighed
 • Kvalitet i behandling og pleje
 • Bæredygtighed
 • God tone og feedback kultur
 • Faglighed
 • Agilitet/omstillingsparathed/Randers løsninger


HMU brugte herefter tid på at sætter flere ord på de forskellige temaer, som kan bruges i det videre arbejde.


Afslutningsvis gav HMU input til udkast til brandingfilm. Der var bl.a. opmærksomhed på filmenes fokus på det akutte og på specialister samt dokumentarstilen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

5. Status på hospitalet (12.50-13.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en status for hospitalet, herunder:


 • Status på asbest i kælderen i bygning 5 og 7.


Beslutning

Mette Bærentsen indledte med at orientere om, at hospitalsledelsen har fordelt udvalg og møder, og det betyder, at Mette Bærentsen fortsætter som formand for HMU. Hele hospitalsledelsen vil så vidt muligt deltage i HMU-møderne, men Mette Bærentsen og Anna Mortensen deler formandskabet.


Mette Bærentsen orienterede desuden om nedenstående.


Status på asbest i kælderen i bygning 5 og 7

 • Sanering af kælder i bygning 7 er igangsat.
 • Sanering af kælder i bygning 5 er under planlægning, og man vil starte i den ende, hvor der er aflåst cykelparkering, så dette områder først bliver klar til benyttelse igen.


Der blev i forbindelse med denne status orienteret om, at ejereren af P-huset har sagt ja til at det er muligt at etablere en cykelparkering i p-huset, når cykelskuret ved indgang C skal flyttes.


Status på bygherreorganisering

RMU besluttede på mødet d. 25. april, at der var behov for tid til at sætte sig ind i HMU’ernes høringssvar, og til at RMU også kunne give høringssvar forud for den politiske proces.

Den politiske behandling er derfor udskudt en måned ift. den tidligere plan, for at give plads til et ekstraordinært RMU-møde i maj. Dette betyder, at den videre proces også er blevet justeret.


Juni: Politisk behandling af samlingsmodellen i Udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg, Forretningsudvalget samt Regionsrådet.

Efterfølgende forslag til proces er alle afhængige af den politiske godkendelse af samlingen.


Ultimo juni-august: Afhængig af den politiske godkendelse af samlingen skal en arbejds-/implementeringsgruppe operationalisere og konkretisere samlingsbeslutningen.


Ultimo august På baggrund af implementeringsgruppens arbejde, orienteres de medarbejdere som vil blive omfattet af samlingen.


September: Der vil blive gennemført dialogmøder/præferencesamtaler enkeltvist med de berørte medarbejdere for at sikre en god overgang fra den eksisterende til den nye model.


November 2024 - februar 2025 Implementering.


Solsikkeprogrammet

HMU spurgte til Solsikkeprogrammet, herunder at der nævnes kollegaer i regionens orientering.

RH Randers har spurgt ind til dette. Det er særligt i forhold til patienter og pårørende, der bærer solsikkesnoren, vi skal have vores opmærksomhed.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

6. Pause (13.00-13.15)

Sagsfremstilling

Der vil være kage til pausen.

Beslutning

Pause.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

7. Tema: Sammen om omstilling til fremtidens sundhedsvæsen (13.15-14.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU udarbejder pejlemærker til drøftelser i LMU’erne mv. i forhold til, hvordan vi fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads samtidig med, at vi forandrer os til de rammer og vilkår, vi bliver givet.

Sagsfremstilling

At arbejdet med at retænke/omstille/transformere patientforløb og alle andre opgaver på hospitalet bliver et vigtigt fokuspunkt de næste mange år. Dette kan vi kun gøre godt ved at arbejde tæt sammen både ledere og medarbejder i et tillidsfuldt samarbejde, hvor det opleves, at alle idéer er velkomne, og hvor forskellighed i medarbejdergruppen rummes.


HMU skal derfor komme med input til pejlemærker for, hvordan denne drøftelse kan foregå i LMU, på personalemøder, og i den daglige kontakt kolleger imellem og mellem leder og medarbejdere, så vi sikrer at det foregår ordentligt og respektfuldt.


Drøftelserne vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan HMU være retningsgivende for en tryg og tillidsfuld dialog om forandringer?
 • Hvordan skaber vi rum for at medarbejdere har forskellige tilgange til forandring?
 • Hvordan sikrer vi den gode dialog både på formelle møder, men også i det uformelle rum?

Beslutning

Mette Bærentsen indledte punktet. HMU har tidligere talt om vilde problemer og transformation og vi ved, at vi er nød til at tale om, hvordan vi tænker sundhedsvæsenets opgaver på en anden måde. Fx nævnes behandling i eget hjem for første gang konkret i den netop indgået Økonomiaftale for 2025.


Der er tale om en kontinuerlig proces, som kommer til at vare ved. Fokus på dette møde er, hvordan vi hjælper dialogen om forandringer og transformation godt på vej, så den bliver ordentlig og respektfuld og opbygger en kultur, hvor vi bliver stærke til at håndtere disse dialoger og forandringer.


Det handler bl.a. om, hvordan vi kan rumme, at medarbejdere har forskellige tilgange til forandring. Der vil være medarbejdere, som får energi af at arbejde med omstilling og transformation, og som har mange ideer, og der vil være medarbejdere, som synes, at det er svært. Det er væsentligt at vi i dialogerne rummer disse forskellige måder at være i en omstillingstid på, og at vi hjælper en kultur på vej, hvor dialogerne bliver ordentlige og respektfulde.

HMU brugte herefter tid på at komme med input til pejlemærker for, hvordan dialogerne kan foregå i LMU, på personalemøder, og i den daglige kontakt kolleger imellem og mellem leder og medarbejdere, dvs. både i de formelle og uformelle møder.


Inputtene blev samlet op i plenum, og de fremlægges for HMU igen med henblik på færdiggørelse af pejlemærker.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

8. Drøftelse: Skitse til MUS-koncept (14.00-14.30)

Formandsskabet indstiller,

at HMU orienteres om skitse til nyt MUS-koncept
at HMU drøfter skitsen til nyt MUS-koncept 

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Personalepolitisk Udvalg samt ildsjæle, der har meldt sig til at deltage i arbejdet, har udarbejdet dette udkast/skitse til nyt MUS-koncept. Konceptet bygger desuden bl.a. på de ideer og kommentarer, der indkom i den digitale brainstorm.


HMU godkendte i januar 2023, at Personalepolitisk Udvalg skulle undersøge om MUS-konceptet skulle revideres, efter at den nuværende Kompetencemodel blev godkendt i august 2022.


Der blev derefter tilrettelagt en proces med en digital brainstorm, som gav input til arbejdet, og der var også nogle ansatte, der i brainstormen meldte sig til at deltage i arbejdet.

Arbejdsgruppen har derefter holdt workshops, hvor der på den første blev besluttet, at der skulle udarbejdes et udkast til et nyt MUS-koncept.


Konceptet læger sig op ad Kompetencemodellen på den måde, at de 3 kompetencer (Relationer, Faglig, Udvikling) også indgår i konceptet som temaer i dialogen. Dertil kommer et 4. tema om bæredygtigt arbejdsliv og et supplerende tema til ledere.


MUS-konceptet er et koncept, som både kan anvendes ved dialoger for medarbejdere og ledere – der er med andre ord ikke udformet et specielt skema til ledere, når de skal til MUS. Der er dog som nævnt et ekstra tema til ledere.


Konceptet

MUS-konceptet består af 4 temaer, som hver er opdelt i 4-5 dialogmoduler. Dialogmodulerne indeholder ideer til de emner, man kan drøfte under hvert af dialogmodulerne. Du kan også drøfte andre ting under hvert dialogmodul, som ”hører ind under” dialogmodulets overskrift.
Inden afholdelse af MUS-dialogen inviterer leder den enkelte ansatte til dialogen med besked om at udvælge 4 dialogmoduler - et fra hvert af de 4 temaer. Leder udvælger også 4 dialogmoduler - et fra hvert tema.


Er du leder for ledere er der et supplerende tema ”For ledere”, og ved MUS-dialog med en leder, skal der også vælges dialogmodul fra dette tema.


De udvalgte dialogmoduler udveksles leder og medarbejder imellem, og begge parter forbereder sig på alle de udvalgte dialogmoduler.


I dialogen begyndes der med det, der er bagudrettet og kompetenceindplacering, hvorefter dialogen drejer sig fremtiden.


I løbet af dialogen aftales det, om der er brug for en opfølgning på de beslutninger, der tages i dialogen. Hvis enten medarbejder eller leder (eller begge) mener, at der er behov for opfølgning, aftales det, hvordan denne opfølgning skal foregå.


Her et eks. på tema (Relationer), dialogmoduler (fx professionel adfærd) og dialogideer (fx ”dotter” under professionel adfærd).


Tema: RelationerHvad sker der efter MUS

Der udarbejdes et kort referat/handlingsplan/udviklingsplan. Det kan enten gøres under dialogen, til sidst i dialogen eller efterfølgende


Referat/beslutninger/handlingsplan/udviklingsplan

I jeres dialog har I taget følgende beslutninger:Konceptet præsenteres nærmere på mødet.

Der er 4 dokumenter koblet til konceptet:

 • Koncept til MUS_medarbejder – koncept til anvendelse til og af medarbejdere
 • Koncept til MUS_leder – koncept til anvendelse til og af ledere
 • Hvis du vil vide mere om MUS-koncept_ 2024 – mere detaljeret beskrivelse af konceptet
 • MUS_2024_vejledning_MUS – vejledning fortrinsvis til ledere om MUS-koncept og afholdelse af MUS


Disse dokumenter eftersendes/præsenteres på mødet.


Konceptet er i processen afprøvet 3 steder, og kommentarer herfra er indarbejdet i udkast/skitse til MUS-koncept.


Tidshorisont

HMU bliver præsenteret for konceptet igen efter sommerferien.

Planen er, at konceptet forventeligt kan ibrugtages til 1/1-25 efter en implementeringsperiode i efteråret.

Beslutning

Ann Meldgaard gennemgik skitsen for et nyt MUS-koncept. Oplægget er vedlagt referatet.


Temaerne - relationer, faglig, udvikling og bæredygtigt arbejdsliv - hænger sammen med kompetencemodellen.

Der er en række dialogmodul under hvert tema med tilhørende forslag til dialog.


Der var følgende spørgsmål og forslag:

- Holder vi fast i, at der skal være seniorsamtale fra over 58 år og frem? Det er det, der pt. er beslutningen. Det hænger bl.a. sammen med muligheden for seniordage.

- Forslag om, at spørgsmål til senioer under bæredygtigt arbejdsliv flyttes til kategorien "balance i arbejdslivet" og at der evt. suppleres med forvaltning af omsorgsdage/barsel.

- Hvem har ansvaret for referatet. Det vil som udgangspunkt være medarbejderen og lederen læser og godkender.

- Vi har pt. ikke et system til MUS-understøttelse. Forberedelse og referat skal derfor gemmes på H-drevet.

- Der kan vælges et dialogmodul inden for hvert tema. Hvad gør man, hvis det ikke rammer det, der fylder mest? Så tager man en snak med sin leder. Konceptet er tænkt som en hjælp - ikke en begrænsning.


HMU drøftede i grupper form og indhold på MUS-konceptet og gav efterfølgende input til det videre arbejde.


Opsummering af input til den videre proces:

 • Formen er meget skematisk, hvilket for nogen kan virke lidt stift.
 • Ønske om en indledning, hvor man kan starte med dialog om "hvad fylder for dig"
 • God form til den mindre erfarne leder
 • Henvender skemaet sig mere til ledere end medarbejdere? Forskel på oplevelsen af om hjælpeteksten er en hjælp eller en begrænsning.
 • Det er positivt, at det læner sig op af kompetencemodellen.
 • Refleksion om man skal afvente med at implementere til der kommer en løsning ift. at gemme referaterne. De øvrige hospitaler er ligeledes igang med at se på indholdsdelen.
 • Er der muligt at afvikle 4 medarbejdervalgte og 4 ledervalgte dialoger på en MUS-samtale. Ofte vil der være sammenfald mellem det leder og medarbejder har valgt og dermed ikke 8 emner, men fx 6 emner. En test af konceptet viste, det passede fint med den afsatte tid.
 • Når man vælger noget til, vælger man samtidig noget fra.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-6-22

9. Orientering: Evaluering af kompetencemodel (14.30-14.40)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med HMU's godkendelse af den nye kompetencemodel, der trådte i kraft 1.1.23 blev det aftalt, at modellen skulle evalueres tidligst efter sommeren 2024, idet der var enighed om, at modellen først skulle evalueres, når det havde været i brug i et stykke tid.


Her i foråret har hospitalet fået mulighed for at søge ekstern hjælp via Danske Regioner og Implement til bl.a. evalueringsopgaver i regi af "Rette kompetencer til rette opgaver". Personalepolitisk udvalg besluttede at lave en ansøgning til evalueringsopgaven, idet de vurderede, at det kunne være både lærerigt og hjælpsomt at få eksterne til at foretage denne evaluering. Vi fik positiv respons på vores ansøgning.


3 repræsentanter fra personalepolitisk udvalg samt sagsbehandleren har haft første møde med Implement. På baggrund af dette møde er der lavet en projektbeskrivelse (vedlagt som bilag), idet Implement vurderer at vores evalueringsopgave ligger indenfor det scope, som er tiltænkt, og vil derfor sende projektbeskrivelsen til endelig godkendelse.


Kort fortalt kommer evalueringen til at have 2 foki; implementeringen og anvendelse af modellen. Tidsplanen er, at evalueringen foregår efter sommerferien og med afrapportering oktober 2024.

Beslutning

Mette Dehlendorff opsummerede, at HMU tidligere har aftalt, at vi skal evaluere kompetencemodellen, når den har været brugt ca. to gange dvs. en gang i efteråret 2024.

Der er imidlertid opstået en mulighed for at få hjælp til evalueringen fra Implement. Der har været

Evalueringen ser på to ting:

- modellen

- implementeringen.


Og der vil være tale om evaluering med spørgeskema og fokusgruppeinterview.

Evalueringen vil foregå efter sommerferien og med en afrapportering til oktober.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

10. Skriftlig orientering: Evaluering af vinteren (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På HMU møde den 3. april blev det aftalt, at evalueringen af vinteren fra driftgruppen i Sikkert Patientflow sættes på dagsorden som en skriftlig orientering.


Status på vinteren


 • Akutafdelingen oplever en afledt effekt af lukkede klinikker og reduceret aktivitet i afdelingerne i ferieperioder, som fører til flere indlæggelser i Akutafdelingen.
  • Dette mønster kan ikke findes i data. Akutafdelingen har nogenlunde samme indtag i ferieuger (uge 42, uge 51-52, uge 7 og uge 13).
  • Det blev aftalt, at der fremadrettet også trækkes data på indtaget i Skadestuen


 • Vinteren har været præget af mange viruspatienter og isolationspatienter
  • Det blev drøftet, om det er en afledt effekt af brugen af POCT test. Driftsgruppen ville gerne udfordre, om det var nødvendigt at isolere RS virus over 18 år, da Region Nord ikke gør det. Mikrobiologernes svar var, at de virale luftvejsinfektioner (SARS-CoV-2, influenza A og B og RS virus) alle fire smitter på samme måde. SARS-CoV-2 og influenza A er nok mere smitsomme end influenza B og RS virus. Men uanset er svaret fra mikrobiologerne, at der er sket en udvikling over årene, og forståelsen for, at RSV smitter og kan have samme store konsekvenser for ældre som influenza, er årsag til, at de isoleres. Sundhedsstyrelsen anbefaler også isolation.


 • Kommunernes ændrede visitation i ferieperioder gør det svært at udskrive patienter til kommunal hjælp


Følgende tiltag til næste vinter blev drøftet:


 • Afdelingerne bør have en opmærksomhed på stuegangsfunktionen i ferier og helligdage, da det er flowstoppende, at der ikke udskrives samme antal patienter.
 • Hvis indtaget i Skadestuen er større i ferieperioder, bør der muligvis bemandes op. Akutafdelingen er ansvarlig herfor.


Der blev ikke aftalt andre tiltag.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

11. Skriftlig orientering: Bæredygtighed (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU orienteres om de regionale, forpligtende bæredygtighedsaftaler 2024 og tager disse til efterretning.
at HMU orienteres om den interne plan i Randers for kommunikation om bæredygtighed og tager denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands regionsråd vedtog i januar 2021 en strategi for bæredygtighed.


Men den bæredygtige omstilling skal accelereres i praksis. Derfor er der nu indgået forpligtende, regionale aftaler (se Bilag 1 og 1a) for år 2024. Der er i alt 15 indsatsområder, heraf er 3 af indsatserne selvvalgte.


De 3 selvvalgte indsatser, som Randers har valgt, er følgende:

 • Brug mindre lejepapir - Reduktion af lejepapir på 60%
 • Skift fra engangs- til flergangsservice - Reduktion af engangsservice på 60%
 • Skift fra engangs- til flergangsmetalinstrumenter - Reduktion af engangsinstrumenter på 20%.

Baseline er år 2022.


Med disse forpligtende bæredygtighedsaftaler skrues der op for tempoet og ambitionerne. Bæredygtighed er blevet et parameter og afgørende fokus i driften på linje med fx kvalitet og økonomi.


Aftalerne vil per 2025 vil være to-årige, og processen omkring udvikling og beskrivelse af de regionale bæredygtighedsaftaler for 2025-2026 er i gang.


Bæredygtighedsaftalerne er præsenteret for afdelingslederne på AL-mødet 16. april.


Det indstilles, at HMU tager bæredygtighedsaftalerne 2024 til efterretning.


Plan for intern kommunikation

Bæredygtighedsdagsordenen vokser og forpligter endnu mere. For at understøtte at vi fortsat udvikler os i Randers og har fremdrift, har styregruppen for bæredygtighed og HL vedtaget en plan for den interne kommunikation omkring bæredygtighed på huset (se Bilag 2 og skematisk overblik i Bilag 2a). Herunder en mere systematiseret kommunikation omkring hvorfor og hvordan vi arbejder med bæredygtighed, hvilke indsatser der er i gang samt status på eller resultater fra disse.


Som en del af kommunikationsplanen bliver bæredygtighed et fast punkt på LMU-møder i lighed med arbejdsmiljø.


Den 16. april blev kommunikationsplanen drøftet på afdelingsledelsesmødet. Afdelingsledelseskredsen fik til opgave at implementere de tiltag, hvor afdelingerne er ansvarlige for udførelsen. Herunder at beslutningen om at bæredygtighed skal være fast punkt på LMU-møder.


Den interne plan for kommunikation vil implementeres gradvist i løbet af 2024.

Hele planen ses i Bilag 2. Bilag 2a viser et skematisk overblik.


Det indstilles, at HMU tager den interne plan i Randers for kommunikation om bæredygtighed 2024 til efterretning.

Beslutning

Mette Bærentsen gjorde opmærksom på, at kommunikationsplanen indebærer at bæredygtighed bliver et fast punkt på LMU-møder i lighed med arbejdsmiljø.


Anna Mortensen bemærkede, at i forhold til det fremadrettede perspektiv, så fylder knappe persoanelressourcer meget lidt bæredygtighedsaftalerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

12. Skriftlig orientering: Status på driftsøkonomi efter april 2024 (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Efter april er det forventede regnskabsresultat for året – 11,653 mio. kr.


Det skal ses i sammenhæng med,

 • at afdelingernes forventede regnskabsresultat er -12,869 mio. kr., se tabel 1,
 • at på centrale konti forventes et regnskabsresultat på +3,873 mio. kr., se tabel 2, og
 • at der i øvrigt er ændringer til ramme, reservation m.v. på samlet -2,657 mio. kr.


Tabel 1: Afdelingerne, korrigeret budget 2024 og forventet regnskabsresultat
Beslutning

Henrik Larsen orienterede om hhv. status for 2024 og Økonomiaftalen 2025.


Status 2024

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på hospitalsniveau på 11,5 mio. kr. i 2024, og der er en regional forventning om balance ved årets udgang.

Hospitalsledelsen er derfor i tæt dialog med alle afdelinger i de kommende uge.

Regionerne er med Økonomiaftalen for 2025 blevet tilført 600 mio. kr. i 2024. Vi kender ikke på nuværende tidspunkt, hvilken betydning det for i Region Midtjylland og på Regionshospitalet Randers.

Vi ved derfor endnu ikke, om vi står med en udfordring og i så fald, hvor stor den er. HMU var optaget af, om den nuværende status giver anledning til handling.

Anna Mortensen holdes løbende orienteret.


Der blev spurgt til, om der er sket noget uforudset i afdelinger med stort merforbrug. Alle afdelinger har arbejdet med økonomiske handleplaner, og nogle er mere udfordret end andre. Inden for ortopædkirurgien handler det bl.a. om udfordringer ift. privathospitaler, og i forhold til Medicinsk afdeling er der bl.a. truffet regionale faglige beslutninger vedr. diabetesteknologi, som medfører store udgifter.


2025

Der er indgået økonomiaftale for 2025.

Henrik fremhævede i den forbindelse:

- at behandlingsretten ændres fra 60 til 30 dage ved årsskiftet.

- fokus på behandling i eget hjem er eksplicit nævnt

- der varsles med en sundhedsfond, hvilket er godt for RH Randers behov for sengeafsnit i VITA-projektet.

- der er på landsplan administrative effektiviseringer for 100 mi. kr.


Hovedindtrykket er, at det ser bedre ud end forventet.

Vi afventer nu, hvordan 2024 og 2025 midler fordeles i Region Midtjylland.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

13. Opfølgning på tidligere punkter samt forslag til kommende punkter (14.45-14.50)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager opfølgning på tidligere punkter til efterretning, og
at HMU kommer med forslag til punkter til kommende HMU-møder


Sagsfremstilling

Opfølgning på tidligere punkter

Der er ikke væsentlige ændringer i opfølgning på tidligere punkter. HMU orienteres, når der er nyt ift. fodgængerovergang ved Kirketerpsvej.

Vedhæftet findes overblik over opfølgning på tidligere punkter. Det indstilles at opfølgningen tages til efterretning.


Forslag til kommende punkter

HMU kommer med forslag til punkter på kommende HMU-møder.

Beslutning

Kontaktudvalget har drøftet om temaet seksuel chikane vil være relevant som dagsordenspunkt. Baggrunden herfor er, at der i TULE-undersøgelsen er spørgsmål herom, og da det ikke udelukkende er tale om at have sat sit kryds forkert, så er det noget vi skal tale om.

Det blev aftalt, at det overvejes om emnet høre hjemme i arbejdsmiljøorganisationen ift. drøftelse af hvordan man kan arbejde med det samt eventuelle hjælpemidler til den gode dialog.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

14. Evt. (14.50-14.55)

Formandsskabet indstiller,

at eventuelle punkter behandles

Beslutning

Det blev bemærket, at det tomme lokale, hvor der tidligere har været apotekt, ikke ser imødekommende ud i forhallen, og der var forslag til afskærmning.

Staben følger op på mulighederne.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

15. Udvælgelse af væsentlige punkter til videreformidling til LMU (14.55-15.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU udvælger de væsentligste punkter fra mødet til videreformidling i LMU


Beslutning

Følgende punkter blev peget på til videreformidling til LMU´erne:


- Pejlemærker for den gode dialog ifm. omstilling til fremtidens sundhedsvæsen skal til LMU, når der har været en opsamling på HMU.


- Overordnet plan for cykelskure.


- at det som en del af kommunikationsplanen for arbejdet med bæredygtighed er besluttet at bæredygtighed skal være et fast punkt på LMU-møder.


Tilbage til toppen