Organisering af MEDudvalg

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Abonnér

Referater

Ud over de ordinære planlagte møder i HMU kan der indkaldes til ekstraordinært HMU-møde, hvis eksempelvis væsentlige planer skal i høring i HMU, før den endelige beslutning træffes.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU - RRA
den 23. november 2022 kl. 10:30
i Mødelokale M4

 


Sagnr.: 1-01-100-18-22

1. Godkendelse af referat og dagsorden (10.30-10.35)

Formandsskabet indstiller,

at der bydes velkommen til mødet,

at referat fra mødet d. 31. august godkendes

at referat fra det ekstraordinære HMU den 1. november godkendes

at dagsordenen godkendes

at der bydes ind med punkter til dagsordenspunktet "Eventuelt"


Beslutning

Dagsordenen og referat fra HMU-mødet d. 31. august og det ekstraordinære HMU-møde den 1. november blev godkendt.


Der var en opfordring fra medarbejdersiden til at bliver orienteret direkte, fx på sms, ved indkaldelse til ekstraordinær HMU med kort varsel. HL bemærkede, at de har respekt for medarbejdernes ferie og fridage, og vil derfor helst ikke ringe eller sende sms, når medarbejderne ikke er på arbejde. Der var enighed om, at formandsskabet har en opgave i at sikre, at alle får besked, når der bliver indkaldt til ekstraordinært HMU-møde.


Følgende punkter blev meldt ind til "Eventuelt":

- Personaleforeningen v. Karen vil gerne have ordet under evt.


Der var stor anerkendelse til personaleforeningn for de arrangementer og initiativer foreningen har lavet.


Der blev spurgt til muligheden for at åbne auditoriet den 12/12, hvis det skulle lykkes Danmark at spille sig i VM-finalen.Deltagelse:

Jonas Dahl

Mette Bærentsen

Lone Winther

Michael Tjørnild

Pernille Sarto

Eva Hansen

Svend Christiansen

Andreas Nørgaard

Nina Søndergaard

Tina Kristensen

Gitte Grosen

Lotte Juhl

Anne Christensen

Anna Mortensen

Heidi Glud

Nathali Degn

Tim Sodemann

Helle Andersen

Lars Engelst

Hanne Folsø

Pia Hedegaard Johnsen

Karen Rasmussen

Pernille Esman Andersen


Fraværende:

Jette Krüger

Thorbjørn Grøfte

Daniel MichelsenTilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

2. Nyt fra Kontaktudvalget (10.35-10.40)

Formandsskabet indstiller,

at HMU drøfter punkter fra Kontaktudvalget

Sagsfremstilling

Kontaktudvalget ønsker følgende punkter drøftet:


 • Cykelparkering. Hvad er status?
 • Aflåsning af huset.

Beslutning

Cykelparkering


HL orienterede om, der afventes med sætte det cykelskur op, som er taget ned ifm. bygning af den ny sterilcentral, til vi kender de endelige byggeplaner for hospitalet. Det koster op mod en halv million at etablere et cykelskur, og det giver dermed ikke mening, at sætte det op, for at tage det ned igen. Hospitalsledelsen har derfor besluttet, at prioritere midler til etablering af cykelparkering i kælderen i bygning 5 (stabsbygningen), og der er bestilt dører hertil. Der er leveringstid på dørene, så det vil stå klar i løbet af 1. kvartal 2023.


Medarbejdersiden ønsker at se på en løsning, hvor det etableres cykelparkering i nærheden af indgang a og b. Det blev aftalt, at Lars E. og Teknisk afdeling (Svend m.fl.) går en runde og ser på mulighederne. Der er behov for en fælles opmærksomhed på eventuelle etableringsomkostninger.


Tørreskabe

Lars Engelst drøfter sagen med Teknisk afdeling (Svend og Aksel).


Aflåsning af huset

HL orienterede om at der har været en række udfordringer med automatikken på hele indgangen efter der er etableret sluse ved indgang C. Døren har derfor ikke været aflåst om natten. Sagen er opprioriteret. Det er imidlertid erfaret, at aflåsningen ikke har reelt effekt på ubudne gæster. Dørene åbnes ukritisk, når der bliver trykket på dørapparatet. Serviceafdelingen tager en snak med Information på AUH, som betjener dørtelefonen, omkring dette.


Flere har erfaret, at dørene i både indgang a og c nogle gange står åben. Det kan være pårørende, som sætter noget i klemme for at komme ud og ryge.


Det blev aftalt, at der i informationen til LMU´erne skal skrives, at der ikke må sættes noget i klemme i dørene. Endvidere skal LMU´erne orienteres om:

- status på cykelparkering

- at alle medarbejdere opfordres til at være omhyggelige med deres nøgler. Politiet har netop anholdt en person, som har haft nøgler til hospitalet.


Dørenen på hospitalet er åben i nedenstående tidsrum:


A:
06.30 - 22.00 Alle dage

B:
07.00 – 23.00 Alle dage

C:
06.00 – 23.00 Alle dage

E:
07.00 – 22.00 Alle dage

F: Manual aflåsning

ØV44:
07.00 – 18.00 Alle hverdage

ØV62:
Konstant låst

KT13: 06.00 – 20.00 Alle dage

ØV66 – 68 – 70 og 03.03.501 Pavillon: 07.00 – 17.00 Alle hverdageTilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

3. Nyt fra RMU (10.40-10.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager seneste nyt fra RMU til efterretning

Sagsfremstilling

Der har været afholdt RMU-seminar den 1.-2. september. Følgende er blevet kommunikeret fra mødet: • RMU drøftede de vedlagte prognoser for befolkningsudviklingen og personalesituationen nu og i fremtiden, og hvad der kan medvirke til at fremme balance mellem opgaver og personale.


 • RMU fik en orientering om de igangværende undersøgelser vedrørende karkirurgien.


 • RMU fik en præsentation af resultaterne i undersøgelsen "Hvordan har du det? 2021" om befolkningens fysiske og mentale sundhed.


 • Der var oplæg og temadrøftelser om compassion/medmenneskelighed og omsorg og hvad det betyder for patienter/borgere og personale.


 • Der var den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og der blev videndelt om lokale initiativer vedrørende arbejdsmiljø i balance. Der var enighed om, at der fortsat skal være fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd.Næste ordinære RMU-møde afholdes den 12. december. Referater og dagsordner fra RMU-møder kan altid findes via følgende link: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/

Beslutning

Nina orienterede fra RMU:


Der var en orientering om økonomi, herunder betydning for busruter, og at regionen har fået midler til demografi.


Der var tilfredshed med processen vedr. karkirurgien.


Hver 4. år laves der en undersøgelse i regionen om borgeres sundhedstilstand ("hvordan har du det").

Den nyeste undersøgelse blev gennemgået på RMU. Det er en spændende rapport, hvor man kan se udviklingen fra år til år. Rygning er forsat faldende.


Temadrøftelse på RMU døgnseminariet indeholdt bl.a. et oplæf af Berit Andersen om arbejdet med omsorg, herunder at omsorg har en pris.

Der var også én, som fortalte om compassion. Begge temaer har også været en del af sygeplejesymposiet i Randers.


HL orienterede fra RMU og forretningsudvalgets temadrøftelse af muligheder og udfordringer i Region Midtjylland.

Der blev talt om "Vælg klogt" anbefalinger, overbehandling, forebyggelse og behandling i hhv. privat og offentlig regi.

Endvidere blev den attraktive arbejdsplads drøftet. Der blev bl.a. talt om, at sundhedsvæsenets mission ikke er vanskelig - den kender vi godt. Og at sundhedsvæsenet er en arbejdsplads, som skal fungere døgnet rundt. Endvidere blev det nævnt, at man ønsker erhverspraktik for folkeskolen tilbage.


HMU drøftede kort den attraktive arbejdsplads, herunder at:

- vi absolut skal gøre mere for at vise de unge, hvad vi er for en arbejdsplads.

- fodboldkampen på storskærm i auditoriet gjorde noget godt. Det giver noget, når vi samles om noget.

- sygeplejerskestuderende dropper uddannelsen, når de har været ude i første praktik.

- de unge gerne vil gøre en forskel, men nogle skal støtte med mentorordninger.

- vi skal tale mere om, hvad de unge forventer af arbejdsmarkedet, og hvad vi som arbejdsplads kan stille af forventninger.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

4. Budget 2023 - herunder besparelser (10.45-11.20)

Formandsskabet indstiller,

at sagen drøftes

Sagsfremstilling

Der er en ubalance i budget 2023 på 13,5 mio. kr., og HL skal i løbet af budgetprocessen finde besparelser på 13,5 mio. kr. Ubalancen kommer bl.a. som følge af stigende udgifter til regionalt IT, medicoteknisk service samt barsel.


Besparelserne vil som udgangspunkt blive udmøntet på baggrund af en bruttonøgle udfra afdelingernes lønbudgetter. Alle afdelinger skal altså bidrage forholdsmæssigt til at få balance på hospitalet. Udgangspunktet er også, at besparelserne til afdelingerne udmøntes pr. 1. maj 2023.


Budgetprocessen er følgende:

 • 1/11 behandlede HL de overordnede rammer for budget 2023 og frem. På baggrund af drøftelsen undersøges det, om der er mulighed for besparelser på centrale konti mv.
 • 8/11 drøftede HL udmøntningen af demografimidler (6,5 mio. kr.) fra regionsrådet.
 • 15/11 drøfter AL-kredsen håndteringen af besparelser i budget 2023 - herunder om der kan identificeres forslag til tværgående besparelser.
 • 22/11 tager HL endelig stilling til udmøntningen af besparelser i budget 2023 og frem.


Den 8. november behandlede hospitalsledelsen således sagen vedrørende udmøntning af demografimidler. Hospitalet har modtaget 6,5 mio. kr. i budgetaftalen til demografi. Afdelingerne havde sammenlagt behov og ønsker for 30-35 mio. kr.

Hospitalsledelsen besluttede ikke at tildele midler til covid-19 opgaver, da hospitalet ikke har eller forventer at få midler som følge af covid-19 i 2023. Flere afdelinger fremlagde budgetsager vedrørende sterilcentralen og arbejdet med RM sterilflow. Hospitalsledelsen besluttede, at afsætte en samlet pulje på 1 mio. kr. til udgifter knyttet til opgaver med sterilcentralen og RM sterilflow. Endvidere besluttede hospitalsledelsen, at strategiske satsninger behandles af hospitalsledelsen senere, eventuelt med finansiering fra HL-puljen. De konkrete udmøntninger fremgår af vedlagte bilag.


Beslutning

Hospitalsledelsen indledte med at orientere om budget 2023, herunder behovet for besparelser. Oplægget er vedhæftet som bilag.


Hospitalet står med en samlet udfordring på 13,5 mio. kr. i 2023 og årene frem, dvs. det er en varig ubalance og dermed varig besparelse.

Årsagerne hertil ligger primært i:

- stigende udgifter til regional IT, bl.a. Microsoft Office Licenser,

- øget udgifter til servicekontrakter på hospitalets udstyr som følge af stigende priser i samfundet,

- en ændret registrering for tarmkræft, som medfører en faldende indtægter for RH Randers,

- stigende udgifter til barsel og

- bortfald af midler fra tidligere års overskud.


Samlet set summer det til 13,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1% af hospitalets økonomiske ramme. Der er primært tale om udefra kommende ting, og dermed ikke et overforbrug afdelingerne. Der er imidlertid også en ubalance i nogle afdelinger i indeværende år, som også skal håndteres. Efter en gennemgang af de centrale konti har hospitalsledelsen fået reduceret besparelserne, der bliver lagt ud på afdelingerne, til 10 millioner kroner. De 10 mio. kr. udmøntes til afdelingernes budgetter efter en bruttobudgetnøgle. Fordelingen ses i nedenstående overblik:Hospitalet har modtaget 6,5 mio. kr. i budgetaftalen til demografi. Afdelingerne havde sammenlagt behov og ønsker for 30-35 mio. kr. Den 8. november behandlede hospitalsledelsen sagen og fordelte de 6,5 mio. kr. til afdelingerne. Fordelingen fremgår af bilag.


Hospitalsledelsen orienterede ligeledes om, at Covid19 finansiering ophører den 1. januar 2023, da Covid19 ikke længere opfattes som en samfundskritisk sygdom.

Der er finansiering af test og vaccination til og med 1. kvartal 2023.


Hospitalsledelsen lagde ikke skjul på, at det ikke er en nem opgave afdelingerne står overfor. Det er vurderingen, at der ikke er nogen nemme besparelser at hente, og det er der for nødvendigt at tænke anderledes.

Der er behov for, at vi skal gøre mindre, og i den sammenhæng kan "Vælg klogt" anbefalingerne sættes i spil, ligesom arbejdet med TransfoRM 2030 vil tage fat på dagsorden med at tænke anderledes.


Hospitalsledelsen orienterede endvidere om, at medarbejdersiden indsendte et ekstra høringssvar til budget 2023. Det lå efter høringsfristens udløb (dvs. mellem 1. og 2. behandling af budget 2023 i regionsrådet), og har dermed ikke indgået som en del af den ordinære høring og ligger derfor ikke på regionens hjemmeside. Det er der i mod fremsendt til regionsrådspolitikernes mailboks fra regionsrådssekretariatet, og dermed den mest direkte indgang til den enkelte politiker. Selvom det ikke flytter kommaer i den endelige forligstekst, så ligger det spor til næste budgetforhandling.


HMU drøftede herefter Budget 2023, herunder behovet for besparelser. Drøftelsen er samlet op i nedenstående.

 • IT-udgifter, er det pålagt eller noget, vi selv kan bestemme?: Det er pålagt.
 • Kunne vi bruge libre i stedet for officepakken?: Regionalt arbejdes der på en ny officepakkestrategi. Vi kender ikke den endelige beslutning endnu.
 • Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at vi bliver meget udfordret for at få det til at gå op i 2023.
 • Medarbejdersiden udtrykte bekymring for risikoen for et stigende sygefravær, da alle i forvejen har arbejdet hårdt og flere afdelinger mangler personale. Hospitalsledelsen anerkendte problemstillingen. Der er behov for at ledelsen og tillidsrespræsentanter i fællesskab har fokus på et arbejdsmiljø.
 • Skal besparelserne findes i lønbudgettet?: Ja, det vil nok i høj grad være i lønbudgettet besparelserne skal findes, da lønbudgettet udgør den største del af budgettet. Hospitalsledelsen har reduceret fra 13,5 mio. kr. til 10 mio. kr. ved at se på centrale puljer.
 • Der er usikkerheder i Budget 2023 ift. udgiften til el, samt betaling til privathospitaler.
 • Kommer det til at betyde fyringer?: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Der vil ofte være naturlig afgang i afdelingerne, så der er ikke så stor bekymring for, om der kommer til at ske fyringer. Der er derimod en bekymring for, om vi har hænder nok bagefter. Og hvordan vi kan rekruttere ind i afdelinger, hvor der mangler personale.
 • Der var et ønske om, at politikeren tager en forventningsafstemning med borgerene i Region Midtjylland. Regionsrådet har imidlertid også fået en ramme, de skal forholde sig til. Vi kan bede regionen/politikerne om at se på, hvad vi skal og ikke skal prioritere.
 • Der er behov for at snakke vores arbejdsplads op. Det vi bruger penge på, er at vi mangler medarbejdere. Der er derfor behov for at tale om arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær - det er noget af det, vi selv kan gøre.
 • Kan Kan man forestille sig, at man lukker tilsvarende senge, som vi bliver færre medarbejdere?: Hvis vi skal lukke senge, så skal vi muligvis fremadrettet aflevere penge.
 • Vi lykkes med meget - vi har en fuldt bemandet anæstesiafdeling, og vi drifter 100 % på op-området. Det skal vi måske fortæller mere om.
 • Vi bruger mange penge på private vikarbureauer. Det skal vi have set ind i. Vi skal være stolte af det, vi kan give som bl.a. fællesskab og tid til udvikling, forskning mv.


Hospitalsledelsen kvitterede afslutningsvis for en god drøftelse og opsumerede med, at der ikke er tvivl om, at det bliver svært og kommer til at kræve flere drøftelser, og opfordrede til at løse det i fællesskab.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

5. Status på hospitalet - herunder udmelding om vinterplanen (11.20-11.30)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager status på hospitalet til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort status på hospitalet herunder en udmelding om vinterplanen.


Plan for vinteren


Sengekapacitet

 • Hospitalet skal i videst muligt omfang opretholde samme antal senge som vanligt - dog reduktion henover jul/nytåret og uge 7.
 • Vi reducerer sengekapacitet, når vi har reduktion i elektiv kapaciett
 • Det kan blive nødvendigt at hjælpe hinanden med samarbejdspatienter


Ekstra tiltag - gælder december til april

 • Flowkoordinatorfunktionens fremmøde øges i weekender til kl. 7-15 og 15-23 (som på hverdage)
 • HL- og AL-ansvarlig alle weekender for at sikre rette beslutningskompetence
 • Mødeaktiviet holdes som vanligt på et minimum for at sikre flest mulig timer i klinikken
 • Tjek-ind møder:
  • Statusmøder for funktionsledere en gang om måneden
  • COVID-19 taskforcen aktiveres ved behov
  • Ad hoc på tavlemøder med AL, HL og fællestillidsrepræsentanten

Beslutning

Hospitalsledelsen orienterede om fyraftensmødet, som bl.a. kom til at handle om besparelser.


Medarbejdersiden nævnte, at det kan være nødvendigt at hjælpe hinanden med samarbejdspatienter. Det er patienter, der bliver flyttet og ikke personale.


HMU tog orientering til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

6. Godkendelse af graviditetspolitik (11.30-11.35)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender den opdateret graviditetspolitik

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med etablering af trivselsjordemødreordningen har det været naturligt også at lave en ny udgave af graviditetspolitikken, så den fremstod mere nutidig og opdateret. Dette er sket i samarbejde med trivselsjordemødrene samt personalepolitisk udvalg. Den nuværende graviditetspolitik har eksisteret siden 13.03.2013.


Den nuværende politik kan ses via e-dok: https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XB19B0E064DCB2572C12576340045F277&level=7005&dbpath=/edok/editor/7005.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g


Den nye udgave af graviditetspolitikken er vedhæftet som bilag.

Beslutning

HMU godkendte den opdateret graviditetspolitik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

7. Status på AT-påbud (11.35-11.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager status på påbuddet til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøkoordinator Louise Hede Jensen giver en status på arbejdet med påbud fra Arbejdstilsynet.

Beslutning

Arbejdstilsynet var på besøg følgende steder:


 • Ortopædkirurgi
 • Serviceafdelingen
 • Fødegangen
 • Medicinsk Afdeling
 • Akutafdelingen


Deres primære forkus har været på arbejdsmængde og tidspres.


Der er i alt givet 4 påbud:

 1. Forebyggelse af vold og konflikter i Serviceafdelingen
 2. Trafik i kælderen
 3. Fødelejer
 4. Arbejdsmængde og tidspres på ortopædkirurgisk sengeafsnit


Ad 1) Der er udarbejdet ny retningslinje vedr. alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndtering


Ad 2) Der er lavet en del initiativer, herunder optegning af hajtænder, kampagner, kørekort mv. Initiativere er godkendt af arbejdstilsynet. Til trods for divserse tiltag har der desværre været en arbejdsskade pga. fart.


Ad 3) Fødelejerne er udskiftet og ved at blive taget i brug.


Ad 4) Der arbejdes i tre spor:

- Interne forhold, fx hvordan starter dagen på sengeafsdelingen, involverering af læger ift. medicinering mv.

- Proces på hospitalsniveau, bl.a. drøftelse med hospitalsledelsen om rammer, og proces i afdelingsledelseskredsen om kapacitet og belægning

- Ansættelse af nye faggrupper. Afdelingen er nu et sted, hvor der ikke er vakancer. Der er lavet aftaler med apoteket og ansat en fysioterapeut og 4 social- og sundhedsassistenter.

Det er en løbede proces, og der meldes snart tilbage til arbejdstilsynet.


Der var anbefaling om, man ansætter i samarbejde med de afdelinger, som har kompetencerne.

Det er væsentlig for at gøre det attraktivt for medarbejderne, så vi kan beholde dem på den lange bane. Det handler bl.a. om at skabe faglige fællesskaber, synergier og bidrage til udvikling af faget.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

8. Godkendelse af ny retningslinje vedr. alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndtering (11.45-11.50)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender den ny retningslinje vedrørende alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndtering

Sagsfremstilling

I forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet vedrørende vagtholdets/serviceassistenternes arbejde med udadreagerende patienter, er der udarbejdet ny retningslinje vedrørende alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndtering.

Beslutning

HMU drøftede, om det skal være obligatorisk, at tage kurser i konflikthåndtering. Der er forskel på afdelingernes organisering og behov, og det blev derfor aftalt, at HMU opfordrer de enkelte LMU´er til at drøfte organisering i forbindelse med overfald og herunder eventuel deltagelse i konflikhåndteringskurser. Der er to lokale kurser, som man kan tilmelde sig.


Serviceassistenternte, som kan assistere i forbindelse med overfald på afdelingerne eller et andet sted på hospitalet er fysisk flyttet til Akutafdelingen, men har opgaver på hele hosptilet. Det er vigtigt, at vi alle har et ansvar i forbindelse med en alarmering, og at vi alle som kollegaer deltager for at håndtere konflikten.


HMU godkendte afslutningsvis den ny retningslinje vedrørende alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndteringTilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

9. Godkendelse af at der arbejdes med "3-meters reglen" på RH Randers (11.50-11.55)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender, at der arbejdes med "3-meters reglen" i Randers, som en del af en regional temauge


Sagsfremstilling

Personalechefkredsen i Region Midtjulland har foreslået, at der arbejdes med "3-meters reglen" som fælles temauge i regionen. Arbejdsmiljøgruppen er blevet orienteret om, at det er de lokale HMU´er, som vælger, om der skal arbejdes med "3-meters reglen" på det enkelte hospital. Hvis HMU godkender indstillingen om, at der arbejdes med "3-meters reglen" i Randers, tages drøftelsen med videre i arbejdsmiljødrøftelsen i eftermiddag.

Beslutning

HMU godkendte, at der arbejdes med "3-meters reglen" i Randers, som en del af en regional temauge


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

10. Status på implementering af den nye kompetencemodel (11.55-12.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling

HMU godkendte den nye kompetencemodel i august, og efterfølgende blev der sendt mail med modellen og overordnet tidsplan for dens implementering til alle LMU'er. Et punkt på tidsplanen er status til HMU i november på implementeringen i afdelingerne. Der er også holdt informationsmøde for LMU formænd og næstformænd og for funktionsledere.


Alle LMU'er har svaret på henvendelsen om status på implementering af kompetencemodellen. Alle LMU har igangsat eller planlagt, hvornår drøftelsen af den nye kompetencemodel finder sted. Enkelte skriver, at implementeringen påbegyndes i starten af 2023, og et enkelt LMU, at nogle af deres funktionsledere så småt er gået i gang med at anvende modellen bla. i forbindelse med MUS. Et LMU skriver, at de ikke finder, at det er nødvendigt med yderligere beskrivelser ifm implementeringen af modellen.


Ud over at spørge til status på implementeringen, blev LMU'erne også spurgt, om der er noget, som HMU skal være opmærksomme på i forbindelse med implementering af kompetencemodellen. Nogle af LMU'erne har kommentarer til det:


 • På seneste møde havde vi forskellige drøftelser, hvor det der stikker mest ud er meningsskabelse i at have en kompetencemodel for de faggrupper hvor der ikke er koblet løn på. (KIR)


 • Sandt at sige var den gamle model meget kompliceret og fandt ikke anvendelse efter hensigten hos os. Der kan være skabt en forventning hos medarbejderne, om at den nye model vil rykke positivt på vurderingerne og dermed udløse flere lønkr., fordi der nu vurderes efter lidt andre faktorer end tidligere. Det vil muligvis skabe konflikter, fordi både ledere og medarbejdere vil prøve at være mere aktive i at bruge modellens vurderingsparametre. Som konsekvens af ovenstående, skal det forventes at implementeringen kan tage mere tid end forudset. (TA)


 • I drøftelsen på vores LMU-møde blev det tydeligt, at der er god opbakning til de tre valgte kompetencer, men at mange har det svært med de 5 niveauer – både i forhold til betegnelserne (ex. "den alsidige") og de sætninger der er hæftet på nogle af niveauerne. Det er også svært at forestille sig, at man skal være på niveau 4 for at være ekspert, da man i vores afsnit har langt flest sygeplejersker på niveau 3. (O-OPI)


 • For plejegruppen er det kendt at man bliver indplaceret på kompetencetrin, og det kan være en udfordring at holde fokus på udvikling da der jo er løn på disse kompetencetrin. Det er nyt for både læge og sekretærgruppen, hvorfor både leder og medarbejder har brug for mere introduktion og guiding til modellen. (AKUT)


 • I hele implementeringsprocessen er det vigtigt, at sikre at den når ud til alle faggrupper. (Staben)

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretningen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

11. Opfølgning på LMU drøftelser af TR-vilkår (12.00-12.05)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På HMU-møde den 31. august drøftede HMU vilkårene for TR og AMIR. Der var enighed om, at der skal være gode rammer til at udføre tillidshvervene. Konkret besluttede HMU, at drøftelsen skal tages op i de individuelle LMU'er, med udgangspunkt i Region Midtjyllands MEDaftale og at punktet medtages på næste HMU med inputs fra LMU'erne.


Flere LMU´er haft lejlighed til at drøfte vilkårene, mens andre har dagsordenssat emnet på deres næste LMU. Der følges op på de samlede tilbagemeldinger på næste HMU-møde.Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

12. Skriftlig orientering: Fortrinsret for handicappede ift. ansættelsessamtaler (12.05-12.10)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser i en afdeling i forbindelse med ansættelsesproces foreligges HMU en kort redegørelse af retsstillingen for handicappede ansøgere til skriftlig orientering.


Handicapkonventionen omfatter "personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre"


Formålet med reglerne om kompensation til personer med handicap i erhverv mv. er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme muligheder for erhvervsudøvelse. (Jf. Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mm.)


I praksis sker dette ved, at vi som offentlig arbejdsgiver har en forpligtelse til at indkalde en ansøger til samtale såfremt denne har sat kryds i "fortrinsret pga. handicap"


Fortrinsretten sikres således ved:

 • ansættelsessamtale
 • evt. forhandling med jobcentret


Efter samtalen skal ansøgeren vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere. Her er det en forudsætning at de uddannelsesmæssige krav er opfyldt. Ansøgeren kommer også kun i betragtning til stillingen, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Er der ansøgere som allerede er ansat har disse ret til ansættelse før ansøgeren med fortrinsret kommer i betragtning jf. BEK nr. 1174 af 25/11/2019 § 2 stk. 3.

Ansøges der gennem jobcentret skal man være opmærksom på dels at meddele jobcentret et begrundet afslag, dels ikke at besætte stillingen før drøftelsen/forhandlingen med jobcentret er afsluttet.


Praktisk håndtering

Modtages der en ansøgning, hvor der er sat kryds i fortrinsret så indkaldes vedkommende til samtale. Fremgår det ikke af ansøgningen hvad handicappet er, så kontakt evt. vedkommende for at sikre, at der er fortrinsret.

Efter samtalen begrundes et evt. afslag til ansøgeren.

Ved ansøgere hvor det fremgår at jobcentret er involveret, anbefales det afdelingen at kontakte HR.Information om fortrinsadgang for handicappede til jobsamtale til offentlige stillinger kan findes på regionens hjemmeside via nedenstående link:


https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/fortrinsadgang-for-handicappede-til-jobsamtale/

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

13. Skriftlig orientering: Mødedatoer for HMU 2023 (12.05-12.10)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager mødedatoerne til efterretning

Sagsfremstilling

Mødedatoer for møder i HMU i 2023 er nu fastlagt, og der er sendt kalenderinvitation til HMU-medlemmer. Datoerne er:


23. januar

27. marts

1. juni

18. september

29. november (inkl. arbejdsmiljødrøftelse)


Der bookes ekstraordinært HMU i august, når budgetprocessen for budget 2024 kendes.


Beslutning

HMU tog mødedatorerne til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

14. Skriftlig orientering: Valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen 2023-2025 i Region Midtjylland (12.05-12.10)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale skal der afholdes valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen i 1. kvartal i ulige år.

Det betyder, at det valg, der kommer til at gælde for perioden 2023 – 2025 skal være afsluttet senest ved udgangen af 1. kvartal 2023.


Tidsplan for valget ser således ud:

- Valg/udpegning til arbejdsmiljøgrupper skal være afsluttet senest den 16. januar 2023

- Valg til Lokal-MEDudvalg skal være afsluttet senest den 1. februar 2023

- Valg/ udpegning til Hoved-MEDudvalg skal være afsluttet senest den 1. marts 2023

- Valg/ udpegning til Regions-MEDudvalget skal være afsluttet senest den 31. marts 2023


Det er forventning, at det er det nye HMU, der deltager i HMU-møde den 27. marts.

Beslutning

HMU tog orienteringen til efterretning

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

15. Eventuel (12.10-12.15)

Beslutning

Karen orienterede om, at personaleforeningen har gang i en masse arrangementer. Der er generalforsamling i personaleforeningen i januar, og de vil meget gerne være en fuld bestyrelse, dvs. 5 medlemmer. Det er de ikke på nuværende tidspunkt, og der opfordres derfor til at gøre reklame for generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet i LMU´erne. Bestyrelsen mødes en gang om måneden.


Der var stor ros og anderkendelse til personaleforeningen for nogle gode arrangementer.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

16. Udvælgelse af væsentlige punkter til videreformidling til LMU (12.15-12.20)

Formandsskabet indstiller,

HMU udvælger de væsentligste punkter fra mødet til videreformidling til LMU

Beslutning

Følgende punker blev udvalgt til videreformidling til LMU:


 • Aflåsning af huset: Vær opmærksom på, at der ikke må sættes noget i klemme i dørene.
 • Status på cykelparkering
 • Alle medarbejdere opfordres til at være omhyggelige med deres nøgler.
 • Ny retningslinje vedr. alarmering ved overfald samt volds- og konflikthåndtering, herunder opfordrer til at LMU drøfter organisering og evtentuel deltagelse i konflikthåndteringskursus.
 • Opdateret graviditetspolitik
 • Orientering om fortrinsret for handicappede ift. ansættelsessamtaler
 • Budget 2023, herunder behovet for besparelser
 • Personaleforeningen: Opfordring til at deltage på generalforsamling og blive medlem af bestyrelsen.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

17. Punkter til kommende HMU (12.20-12.25)

Formandsskabet indstiller,

at HMU kommer med forslag til kommende HMU-møder

Sagsfremstilling

På mødet den 31. august var der ønske om at en evaluering af 360 graders planen blev sat på et kommende HMU-møde.

Endvidere vil der være en opfølgning på drøftelsen af TR-vilkår i LMU' erne på næste HMU-møde.

Beslutning

 • Opfølgning på drøftelse af TR-vilkår i LMU´erne


 • Graviditetspolitikken: Hvordan kan vi skabe en attraktiv arbejdsplads, når man vender tilbage fra barsel. Kan vi lave en introduktionsplan til, når man vender tilbage fra barsel?


 • Evluaring af 360 graders planen, herunder hvordan gør vi os selv attraktive i stillingsopslag.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

18. Evaluering af mødet (12.25-12.30)

Formandsskabet indstiller,

mødet evalueres


Beslutning

Dagsorden var for stram til, at der er tid til drøfte alle punkterne. Der skal være mere tid til de enkelte punkter, så der kan komme flere krøller på sløjferne.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

19. Frokost (12.30-13.00)

Sagsfremstilling

HMU og AMO spiser frokost sammen. Der er bestilt sandwich.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-18-22

20. Arbejdsmiljødrøftelse (13.00-15.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU og AMO drøfter arbejdsmiljømål for 2023

Sagsfremstilling

Program for arbejdsmiljødrøftelsen


 1. Præsentation af de forhenværende arbejdsmiljømål samt status på dem
En kort præsentation af arbejdsmiljømålene for 2022 samt status på målene. Målene tager udgangspunkt i: Nedbringelse af arbejdsskader, ergonomi samt trivsel.

Herunder en dialog om hvordan man har arbejdet med målene lokalt.

Se herunder bilag for "Arbejdsmiljø må 2022".


 1. Opsamling på arbejdsmiljøkonference 2022

En kort opsamling af de input og ideer, som man har taget med sig fra arbejdsmiljøkonferencen 2022.

Herunder en kort øvelse omkring den gode pausekultur med udgangspunkt i et af emnerne fra konferencen.


 1. Præsentation af RMU's arbejdsmiljømål for det kommende år

Præsentation af RMU's arbejdsmiljømål for 2023. Herunder med fokus på fastholdelse af det gode igangværende arbejdsmiljøarbejde.


 1. Videre arbejde med mulige mål for 2023 med udgangspunkt i målene for 2022

Herunder med fokus på, hvad vi både kan gøre i HMU, LMU, afdeling samt på individ niveau. Dette skal give en drøftelse for nye tiltag, indsatser og ideer.


 1. HMU beslutter 2023 fokus

HMU tager beslutning om fremtidigt fokus på baggrund af dialogen med AMO. Dette gøres uden AMO er tilstede.

Beslutning

Lousie orientede om, at der denee gang ikke er lavet et skrivearbejde inden arbejdsmiljødrøftelsen. Den skriftlig udformning vil ske på baggrund af den drøftelse, der foregår på mødet.

Louise præsenterede tidligere mål, og hvordan det er gået med dem. Herefter var der en drøftelse ved bordene af input fra arbejdsmiljøkonferencen.

HMU så en video vedr. pausekultur. Linket til videoen er: https://www.etsundtarbejdsliv.dk/tid/restituhvafornoget/film

Herefter gennemgik Louise RMU´s anbefalinger til 2023 vedr. arbejdsmiljø og derefter arbejde deltagerne ved bordene med input til hospitalets arbejdsmiljømål i 2023.


Efter drøftelse ved bordene blev der peget på 4 områder, som AMO og HMU fremhævede, som relevante arbejsmiljøområder at arbejde med i 2023.

Trivsel har vi allermest brug for her og nu og for alle - både for de nye og for dem, der har været her længe.


HMU besluttede på den baggrund, at der i 2023 skal arbejdes med følgende arbejdsmiljømål:


Trivsel, som hovedtema med følgende underemner:

- Psykologisk sikkerhed – fokus på psykisk arbejdsmiljø
- Arbejdslivsbalance – bl.a. at trives i det vi laver, at have kompetecer til de opgaver i udfører og balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

- Den attraktive arbejdsplads – også for den yungre generation.Tilbage til toppen