Organisering af MEDudvalg

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Abonnér

Ud over de ordinære planlagte møder i HMU kan der indkaldes til ekstraordinært HMU-møde, hvis eksempelvis væsentlige planer skal i høring i HMU, før den endelige beslutning træffes.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i HMU - RRA
den 3. april 2024 kl. 11:30
i Mødelokale 4

 


Sagnr.: 1-01-100-2-24

1. Godkendelse af referat og dagsorden (11.45-11.50)

Formandsskabet indstiller,

at der bydes velkommen til mødet,
at referatet fra den 1. februar godkendes,
at HMU reflekterer over HMU-mødet den 1. februar,
at HMU godkender dagsorden, og vurderer, om der er der presserende emner, som skal have mere plads og
at der bydes ind med punkter til eventuelt


Sagsfremstilling

Der vil blive serveret en sandwich ved mødet start og kage i pausen.

Beslutning

Der blev budt velkommen til Hospitalsdirektør Henrik Larsen og ny arbejdsmiljørepræsentant Mia Vestergaard Christensen.


Referat og dagsorden blev godkendt.


På sidste møde blev der spurgt til evaluering af kompetencemodellen. Det er tidligere blevet aftalt, at vi tidligst skal evaluere kompetencemodellen efter sommeren 2024, så mange har nået at bruge den to gange. Personalepolitisk Udvalg begynder at se på, hvordan evalueringen kan organiseres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

2. Nyt fra RMU (11.50-11.55)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling

Der har været afholdt RMU-møde den 8. februar. Nedenfor er oplistet de væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU´erne:


 • RMU drøftede status vedrørende økonomien og konsekvenserne af de store omstillinger og besparelser. Der blev udtrykt stor anerkendelse fra direktionen for at have navigeret igennem et så svært 2023 og for den konstruktive måde, der arbejdes med at finde løsninger. Der blev henvist til en pressemeddelelse om regnskabsresultatet for 2023 og status vedrørende den økonomiske situation.


 • RMU fik præsenteret og drøftede det nye arbejdsplanlægningssystem, som er ved at blive implementeret på hospitaler mv. Det blev i den forbindelse foreslået, at der også lokalt drøftes arbejdstidsplanlægning med fokus på mulighederne i og anvendelsen af det nye system.


 • Det blev aftalt, at RMU drøfter input til budget 2025 på møderne i april og juni. Den overordnede budgetproces blev godkendt, og HMU’erne informeres herom.


 • Nye retningslinjer for befordringsgodtgørelse på vej. Træder i kraft pr. 1. april 2024. De nye retningslinjer vil senere blive lagt på Koncern HR’s hjemmeside, hvor der også vil blive lavet en Q&A. Der informeres bl.a. via MidtNyt i marts.


 • RMU drøftede seneste status vedrørende arbejdet nationalt og regionalt omkring mulighederne for sløring af medarbejderidentitet. Emnet tages op igen på næste møde, og der vil forinden blive kommunikeret om de politiske beslutninger.


 • Den nye ordning vedrørende Lægevagtens natberedskab træder i kraft den 1. marts 2024. RMU blev orienteret om og drøftede status vedrørende arbejdet med organiseringen og forberedelserne.


 • Region Midtjylland har tilsluttet sig Solsikkeprogrammet, og der vil senere blive kommunikeret nærmere om dette via MidtNyt og MED-systemet.


 • Direktionen har besluttet, at der gennemføres en Arbejdsmiljøkonference for MED- og Arbejdsmiljøorganisationen den 28. august 2024. RMU bakkede op om, at der især fokuseres på forebyggelse og udvikling i arbejdsmiljøarbejdet, og at det overordnede tema for konferencen tager afsæt i Region Midtjyllands arbejdsmiljøfokus 2024: "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd – med vægt på psykologisk sikkerhed/tryghed, sikkerhedskultur, fremme af mening, fællesskab og samarbejde." Nærmere info følger.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: https://hr.rm.dk/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Beslutning

Mette orienterede fra RMU.


RMU godkendte budgetprocessen for Budget 2025. Forslag til Budget 2025 offentliggøres til høring den 8. august, og der er deadline for høringssvar den 23. august. HMU bliver derfor booket til ekstraordinært møde den 19. august.


Lægevagtens natberedskab – dvs. Region Midtjyllands overtagelse af lægevagten om natten – er kommet rigtig godt fra start. Der er lavet et godt forarbejde, og det går godt. Andreas orienterede om, at Akutafdelingen ikke har oplevet flere patienter i Akutafdelingen i forbindelse med overgangen.


Region Midtjylland har tilsluttet sig Solsikkeprogrammet, og det vil vi gerne bakke op i Randers. Det betyder ikke, at vi skal organisere os anderledes i hverdagen, men vi skal - ligesom vi er vant til - have en opmærksomhed på, hvordan vi møder borgere med særlige behov. Med solsikkesnoren bliver det synligt, og det er en stor hjælp til at have en særlige opmærksomhed på, hvordan man kan hjælpe den enkelte borger godt igennem deres besøg.

Der blev spurgt til, om der kommer noget særligt ift. personale, der ønsker at bære solsikkesnoren. De nuværende beskrivelser forholder sig ikke til medarbejderperspektivet.

Det går på borgere/patienter/pårørende.

Vi afventer forsat regionalt materiale, som evt. kan bruges til information på hospitalet.


Anne Dorthe Birch præsenterede det nye arbejdsplanlægningssystem for RMU, og hun vil i dag præsentere det for HMU.


Der blev spurgt til mulighed for deltagelse i arbejdsmiljøkonference den 28. august, da det regionalt udmeldte uddannelsesstop varer til den 31. august.

Det vil være en lokal vurdering, hvilken betydning konferencen har, og dermed om afdelingen sender deltagere afsted.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

3. Nyt fra Kontaktudvalget (11.55-12.05)

Formandsskabet indstiller,

at punkterne fra Kontaktudvalget tages til efterretning


Sagsfremstilling

Kontaktudvalget ønsker nedenstående punkter på dagsorden. Punkterne håndteres under dette punkt, og fremgår dermed ikke særskilt af denne dagsorden.


Kommunikation i forbindelse med besparelser

- Det er uhensigtsmæssigt, når medarbejder høre omkring besparelser der har betydning for dem, fra medarbejder på en anden afdeling, i stedet for deres ledelse. Der er derfor et ønske om, at det bliver koordineret, når der bliver meldt besparelser ud, som har betydning i andre afdelinger.

- Der er ligeledes ønske om en øget opmærksomhed på, at alle parter, som en ændring berører, informeres når der laves ændringer.


Login til Citrix med kort og kortlæser (NDIS)

Medarbejdere oplever, at det nye login forsat ikke fungerer optimalt, og det resulterer i, at medarbejdere laver arbejdsgange udenom systemet.


Status fra projektet:

Der er etableret 2 grupper i RM som fortsat arbejder med NDIS - en rent teknisk gruppe og en gruppe der har mere fokus på anvendelse, hvor et par hospitalsrepræsentanter deltager.


Generelt så medfører NDIS og øget sikkerhed til beskyttelse af patientdata nye arbejdsgange for klinikere. De nye arbejdsgange tager lidt mere tid.

Der arbejdes fortsat med at sikre løsningen er så brugervenlig som muligt, men vi ved ikke om det er muligt, at den kan blive mere brugervenlig med de lovbestemte krav, som alle kommuner, regioner mm. skal leve op til.


Aflåste cykelskure

Kontaktudvalget gør opmærksom på, at der ikke er tilstrækkelig med plads til cykler i de aflåste cykelskure.


Beslutning

Aflåste cykelskure

Det er endnu ikke planlagt, hvad der skal se med det aflåste cykelskur ved bygning 8, når bygningen skal rives ned. Der vil blive set på andre mulige placeringer, når vi kommer tættere på. Der er opmærksomhed på, at der er behov for at flytte cykelskuret.


Der er plads i det aflåste cykelskur i Stabsbygningen (bygning 5). Der var flere gode ideer til at få spredt viden herom:

- Skiltning i de øvrige cykelskure

- Skiltning i omklædningsrum, særligt i bygning 4.

- HMU som ambassadører til LMU´erne, hvor informationen også kan spredes.

- Opdatering af oversigtskort, som nye medarbejdere modtager med markering af cykelparkering i bygning 5.


Login til Citrix med kort og kortlæser (NDIS)

Der er etableret 2 grupper i RM som fortsat arbejder med NDIS - en rent teknisk gruppe og en gruppe, der har mere fokus på anvendelse, hvor et par hospitalsrepræsentanter deltager.


Generelt så medfører NDIS og øget sikkerhed til beskyttelse af patientdata nye arbejdsgange for klinikere. De nye arbejdsgange tager lidt mere tid.

Der arbejdes fortsat med at sikre løsningen er så brugervenlig som muligt, men vi ved ikke om det er muligt, at den kan blive mere brugervenlig med de lovbestemte krav som alle kommuner, regioner mm. skal leve op til.


Vi må ikke lave workarounds, så det bliver usikkert for vores patienter, og der lød derfor en opfordring til ikke at lave uhensigsmæssige workarounds.

Informationen bæres fra HMU til LMU´erne.


Kommunikation i forbindelse med besparelser

Der har været forskel på, hvornår de forskellige LMU´er har holdt møder i forbindelse med besparelser i afdelingerne, og det har givet en tidsmæssig forskydning i, hvornår medarbejdere er blevet informeret. Der ønskes opmærksomhed på præcis og samtidig kommunikation. HL tager opmærksomheden med tilbage og drøfter det sammen med AL-kredsen i forhold til fremtidig planlægning.

Det blev nævnt, at der bl.a. i forbindelse med besparelser er behov for medarbejderinvolvering, og disse medarbejdere får dermed en viden, som de skal holde på, indtil der er kommunikeres bredere om besparelser i en afdeling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

4. Status på hospitalet (12.05-12.15)

Formandsskabet indstiller,

at status på hospitalet tages til efterretning


Sagsfremstilling

Der gives en status for hosptialet, herunder:


- Status på arbejdet med handleplaner og økonomi

- Evaluering af vinteren

Beslutning

Status på arbejdet med handleplaner og økonomi

De regionale besparelser rammer primært akutlægebilen og akutklinikken i Grenaa. Derudover rammes alle afdelinger i større eller mindre grad af regeringens besparelser på administrative opgaver. Og her ud over har flere af afdelingerne tiltag for at den enkelte afdeling kan komme i økonmisk balance. De fleste af handleplanerne er godkendt af hospitalsledelsen, mens andre fortsat er i proces.


Alle afdelinger arbejder med implementering af deres handleplaner. Og der er flere af tiltagene som er tværgående, eller hvor der er behov for orientering på tværs.


Flere af initiativerne i handleplanerne handler ikke kun om at spare penge - de er også en del af den igangværende omstilling af sundhedsvæsnet, der er i gang for at skabe bedre balance mellem opgaver og ressourcer.


Organisering af byggeområdet

Politikerne har i forbindelse med budget 2024 også fokus på de store byggerier, der foregår i regionen, og der ses på om organiseringen af området, skal se anderledes ud.

Formandsskabet modtog høringsmateriale den 2. april og høringsprocesssen er nu gået i gang. Der planlægges en intern høringsproces.

Det er LMU´erne i de berørete afdelinger, som inddrages i høringsprocessen.

Henrik opfordrede til deltagelse fra medlemmer af HMU.


Evaluering af vinteren

Driftsgruppe for Sikker Patientflow skal evaluere vinteren den 10. april.

Mette spurgte til, om HMU havde reflektioner eller input til denne evaluering.

Der var bred enighed om, at vinteren var gået bedre end tidligere år, og der var refleksioner over, hvad grunden(e) hertil er. Det kan bl.a. handle om den nye belægsningsstyringsaftale og lokale tiltag. Der har ikke været færre patienter end de tidligere år.

Det blev aftalt, at evalueringen fra driftsgruppen i Sikkeret Patientflow kommer på næste HMU-møde som en skriftlig orientering.


I forlængelse af ovenstående blev der spurgt til muligheden for at se bredere på vaccination til næste vinter. Flere afdelingern har en oplevelse af at personalet har været ramt af sygdom og har haft syge børn.

Vaccinationsmæssigt har Region Midtjylland fulgt de nationale anbefalinger. Om det ændres til næste år vides endnu ikke.

Det blev endvidere bemærket, at der ligeledes skal være opmærksomhed de infektioner, som ikke er i luftvejene, som bl.a. norovirus. Der kan med fordel arbejdes med et øget og bredere oplysning til patienter og pårørende.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-55-11

5. Personalepolitisk udvalg; status og fremtid (12.15-12.35)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager status på udvalgets arbejde til efterretning
at HMU drøfter relevans af arbejdet i personalepoltiske udvalg
at HMU tager stilling til fremtiden for personalepolitisk udvalg

Sagsfremstilling

Personalepolitisk udvalg er nedsat af HMU som et underudvalg, der har til formål at være sagsforberedende på sager, som HMU ønsker at drøfte. Personalepolitisk udvalg kan også tage sager op på egen foranledning, men skal i givet fald orientere HMU om dette. Personalepolitisk udvalg har eksisteret siden 2011. (Kommissorium er vedlagt som bilag)


Nogle af de opgaver udvalget gennem tiden har løst er bl.a.

 • gennemlæsning og evt. nyudkast/korrektioner af alle personalepolitikker, retningslinjer, instrukser m.m.
 • oplæg til livsfasepolitik
 • oplæg til trivselspolitik
 • oplæg til røgpolitik
 • oplæg til indsatser for rekruttering, introduktion, fastholdelse, branding
 • drøftelse af overvågning af medicinrum
 • oplæg om mestringsforløb
 • oplæg til MUS-koncept i 2012 og 2018
 • oplæg til ny kompetencemodel
 • pt. arbejdes med nyt MUS-koncept og fleksibel arbejdstilrettelæggelse


Nogle af disse opgaver er bestilt af HMU andre har udvalget bedt HMU og lov til at se på. De seneste eksempel er, at udvalget bad HMU og lov til at se på en ny kompetencemodel og nyt mus-koncept.


De seneste år har udvalget arbejdet med, at de store opgaver påbegyndes i udvalget, men herefter får sit eget forløb med hyppigere møder end 4 gange om året, så der sikres en bedre fremdrift i opgaven samt at der inviteres bredere ud til deltagelse i opgaven - både på leder og medarbejdersiden. Det fungerer rigtigt godt. Udvalget har også, når der arbejdes med større og mere tidskrævende opgaver, vurderet, om der har været behov for at aflyse/forkorte ordinære møder,og gjort det i det omfang, hvor det har givet mening.


Udvalget har på mødet i december drøftet sin egen eksistensberettigelse med udgangspunkt i de administrative besparelser, der har ramt hele hospitalet. Udvalget anerkender, at det er HMU, der skal træffe beslutning om kommissoriet skal ændres i forhold til deltagerantal, deltagersammensætning, mødehyppighed og endelig om de opgaver udvalget løser i dag, også er de opgaver, som udvalget - såfremt det fortsætter - skal løse fremover eller om udvalget helt skal nedlægges.


HMU bedes drøfte dette med henblik på beslutning.


Udvalget består i dag af:

Michael Møller (AMIR)

Nathali Degn (FTR)

Lars Engelst (TR)

Anna Mortensen (FTR)

Rikke Venø (funktionsleder)

Lisbeth Roed (afdelingsleder)

Mette Dehlendorff (formand)


Repræsentant for HL deltager, når det er muligt.

Udvalget sekretariatsbetjens af Helle Dahl.

Beslutning

Mette Dehlendorf redegjorde for punktet.

Personalepolitisk Udvalg har eksisteret siden 2011 og er et underudvalg til HMU uden beslutningskompetencer.

Set i lyset af administrative besparelser og generelt en lang levetid har Personaletpolitisk udvalg stillet sig selv og HMU spørgsmålet om udvalget forsat giver mening og om det giver mening i den form, det har i dag.


De opgaver, som Personalepolitisk Udvalg har arbejdet med gennem årene, fremgår af sagsfremstillingen.

Kendetegnet de seneste år har været, at Personalepolitisk Udvalg har lavet processer, hvor der inviteres flere stemmer ind til at drøfte de store sager, udvalget tager sig af.


Den næste store opgave udvalget skal se på er en evaluering af kompetencemodellen.


HMU drøftede udvalgets relevans. Input er opsamlet nedenfor:

 • Udvalget giver god mening, og HMU inddrages i et fint omfang. Det er godt at nogen tager sig af de ting udvalget tager sig af, ellers vil det ikke ske. Og det er samtidig en god måde at få indflydelse på.
 • HMU bliver hørt på en god måde, og det er en fin palette af opgaver udvalget har løst.
 • Det er godt at nogen har ejerskab for opgaverne i stedet for ad hoc grupper.
 • Det er erfaringen at deltagelse ud over personalepolitisk udvalgs egne medlemmer er blevet mindre, og det er derfor relevant, at der er en "grundstamme", som varetager dette relevante arbejde.
 • Godt at der er nogen, som har arbejder grundigt med sagerne inden det lander på HMU´s bord.
 • Det er vigtigt, at Personalepolitisk udvalg ikke bliver en "lukket kreds". Det er dermed væsentligt at Personalepolitisk udvalg rækker ud og rådføre sig.
 • Vi formår at få mange stemmer ind i arbejdet med de forskellige opgaver. Vi drøfter det i udvalget, i HMU og det prøves af i afdelingerne.
 • Udvalget kan også af egen drift tage ting op. Udvalget har bl.a. en seniorbog - det gjorde de på eget initiativ.


Konklusionen var, at der forsat er stor opbakning til Personalepolitisk Udvalg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

6. Det videre arbejde med vision og strategi (12.35-13.15)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orienteringen om status for revision af strategi til efterretning, og
at HMU kommer med input til de 4 strategispor.

Sagsfremstilling

På seneste HMU blev HL og AL-kredsens første tanker om vision og strategispor delt og drøftet med HMU.


HMU kom bl.a. med helt konkrete input til teksten, som er taget med. Det drejer sig om andet afsnit, hvor der efterfølgende er sket sproglige ændringer, så afsnittet giver (helt) mening. Bl.a. er ordet "behandlingskvalitet" medtaget efter HMU's behandling.

Visionen ser derefter således ud:


"Ved Regionshospitalet Randers oplever patienter og borgere en sammenhængende behandling i et tæt integereret sundhedsvæsen.


Ved at arbejde udviklingsorienteret og med fokus på en høj behandlingskvalitet indenfor de almindelige sygdomme, skaber vi nationalt anerkendte resultater.


Vi er kendt for at være en attraktiv og bæredygtig arbejdsplads, der vægter uddannelse og vidensudvikling højt."


Derudover havde HMU fokus på, at visionen skal udfoldes i strategisporene og vigtigheden i, at det kommer ud at leve, for at arbejdet kan gøre en forskel. Dette har også været i fokus for HL og AL-kredsen, der bl.a. har arbejdet videre med strategisporene den 21. marts.


Her blev strateisporene bl.a. reduceret, så der nu er 5 strategispor frem for 6. Dette var også noget som HMU var optaget af - at der var (for) mange strategispor.


Strategisporene er derfor pt. disse:


 • Attraktiv arbejdsplads

Målet for det strategiske spor: Regionshospitalet Randers opleves og anerkendes som en eftertragtet og fleksibel arbejdsplads

Temaer og delmål: Rekruttering, tilknytning, livsfaser, omdømme/hospitalets brand

Emner, der har været drøftet i forbindelse med arbejdet med sporet/i arbejdet med at beskrive sporet: Regionshospitalet Randers skal vælges til, attraktiv arbejdsplads for både individ og gruppe, gøre en forskel, fælles og meningsfulde opgaver, livsfaser, altid kompetente ansøgere.


 • Opgaven

Målet for det strategiske spor: Vi skaber bedst mulig kvalitet gennem kontinuerlig udvikling af opgaven

Temaer og delmål: Arbejdsgange, det at vælge klogt, transformation, forskning med værdi for praksis

Emner, der har været drøftet i forbindelse med arbejdet med sporet/i arbejdet med at beskrive sporet: Vi løser opgaven bedre i morgen, herunder det bedste tilbud (indlæggelse vs. sundhed), Mindre IV medicin, liggetid, RKKP opadgående.


 • Fællesskab og samspil

Målet for det strategiske spor: Stærke relationer til alle samarbejdspartnere for sammen at skabe de bedst mulige sundhedsydelser

Temaer og delmål: Fokus på samarbejde; på hospitalet og mono- og tværfagligt, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, samarbejde med patienter, borgere og pårørende, øget fokus på inddragende kommunikation og vidensdeling, åbenhed om muligheder og begrænsninger, tilpasse sundhedstilbud til patienter/borgeres behov

Emner, der har været drøftet i forbindelse med arbejdet med sporet/i arbejdet med at beskrive sporet: Kendskab til hinanden og hinandens opgaver, fælles værdier, psykologisk tryghed.


 • Prioritering (det at vælge klogt og meningsfyldt)

Målet for det strategiske spor: Vi træffer kloge valg og fravalg med henblik på at bidrage til et bæredygtigt og fremtidssikret sundhedsvæsen.

Temaer og delmål: Egen mestring, evidens, Reduktion af service, vælg klogt, mere sundhed pr. medarbejder

Emner, der har været drøftet i forbindelse med arbejdet med sporet/i arbejdet med at beskrive sporet: Vælge klogt, evidens, service vs. kvalitet, opgør med dokumentationskrav, kaste lys på uhensigtsmæssige strukturer, defensiv behandling/handling, organisationens ansvar.


 • Læring

Målet for det strategiske spor: Vi er en organisation/hospital, der fremmer og motiverer til faglig udvikling og forskning

Temaer og delmål: Livslang læring og aflæring, relevant og understøttende for et bæredygtigt sundhedsvæsen

Emner, der har været drøftet i forbindelse med arbejdet med sporet/i arbejdet med at beskrive sporet: Kompetenceudvikling, lederudvikling, netværk til udvikling, transfer af viden, forskning, livsfaser, vidensudveksling, synergier mellem stab og klinik, ledere skal have tid til at strukturere opgaven.


Dermed er strategisporet bæredygtighed taget ud ift. sidste gang, hvor HMU så strategisporene.

Begrundelsen for at tage bæredygtighed ud som et selvstændigt spor er, at HL og AL-kredsen vurderer, at bæredygtighed er centralt for alle spor, og derfor skal indarbejdes i alle de øvrige spor.


Der gives mulighed for, at HMU kan komme med input til de 5 strategispor.


Det videre arbejde

HL medtager HMU's input til strategisporene i det videre arbejde.


Herefter skal der knyttes handlinger til strategisporene, så vi kan få strategien til at leve. Dette forventes at ske på en HL-AL-dag den 18. juni. Dvs. det forventes at udarbejdelse af vision og strategi er afsluttet omkring sommerferien og implementeringen heraf kommer dermed til at foregå efter sommerferien. Implementering dvs. at få strategien omsat til handlinger bliver en opgave for hele hospitalet, og særdeleshed for lederkredsen på hospitalet (FL-, AL-, HL-niveau), og for HMU.


HMU's inddragelse i revisionen af strategien sker i foråret i form af drøftelserne på HMU-møderne. Det skyldes primært, at der denne gang er tale om en meget mindre proces end sidste gang.

Derimod forventes opgaven at blive større for HMU, når det kommer til omsættelse af strategien.Beslutning

Mette indledte med at orientere om status på arbejdet med vision og strategispor. Visionen er blevet justeret bl.a. på baggrund af input fra HMU og afdelingsledelseskredsen er begyndt at se på strategispor. Arbejdet med strategisporene er således i opstart, og derfor er HMU´s input relevante nu.


HMU havde konkrete input til formen/retorikken i visionen.


HMU brugte herefter tid på at komme med input til strategisporene, og disse samt input til visionen tages med i den videre proces.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

7. Pause (13.15-13.30)

Formandsskabet indstiller,

at der holdes pause

Sagsfremstilling

Der vil være kage til pausen.

Beslutning

Der blev holdt pause.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

8. Tema: Mulighederne i og anvendelse af nyt arbejdsplanlægningssystem (13.30-14.30)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager introduktionen til efterretning
at HMU drøfter eventuelle input til det videre arbejde med implementering af system til arbejdsplanlægning

Sagsfremstilling

Hospitalerne i Region Midtjylland implementerer nyt system til arbejdsplanlægning. HMU får på mødet en introduktion til de muligheder for fleksibel planlægning, som systemet understøtter, hvilket er afgørende for rekruttering og tilknytning af medarbejdere. Dette vigtige fokusområde belyses gennem eksempler på fleksibel planlægning.


Der lægges op til, at HMU kan drøfte eventuelle input til det videre arbejde med implementering af system til arbejdsplanlægning (eventuelt ved bordene med kort opsamling i plenum).


Anne Dorthe Birch, projektleder for arbejdsplanlægning på Regionshospitalet Randers, deltager i punktet.

Beslutning

Anna Dorthe Birch og Charlotte Darø gav en introduktion til mulighederne i det nye arbejdsplanlægningssystem PDC Plan. Oplægget er vedlagt.


Opsummering af spørgsmål undervejs samt afsluttende drøftelse i plenum:


 • Kan der laves regel/system for nødberedskab? Silkeborg Data har løst en del af den udfordring, der blev oplevet under sidste strejke, og PVC har ligeledes lovet, at de ser på det.
 • Hvad gør vi ved IT-nedbrud? Det en endnu ikke afklaret.
 • Med ny overenskomst er der et ønske om at kunne følge 300 timer løbende. Anne Dorthe fortalte, at SD er forpligtet til at løse det, der kommer med overenskomst.
 • Der er ønske om at medarbejdere på orlov kan tilgås tidligere i BSK end 26 dage før opstart. Man har ikke fundet løsningen, da det går på tværs af mange systemer, men der er opmærksomhed på det.
 • Dette kan være første del af rejsen i at se på, hvor længe og hvordan vi skal være på arbejde fremover. Det er vigtigt, at vi har et system til at understøtte denne udvikling.
 • Det er muligt at kombinere modeller således, at nogle medarbejdere kører det gængse rul, mens andre ønsker.
 • Spillereglerne for at ønske og ligge planer skal være gode og gennemsigtige.
 • Opmærksomhed på, at medarbejdere kommer til at tjekke sin mobil i arbejdstid for at tilgå app´en.
 • Systemet kan ikke håndtere at "ulige fordeling" ved autoplanlægning, som fx når en medarbejder skal varetage en funktion i 80 % af arbejdstiden og indgå i en anden funktion 20 % af arbejdstiden.
 • Ift. feriereglerne og saldi, så er der lavet et oplæg og der er ved at blive udarbejdet en video.


De afdelinger, der er i gang på hospitalet, delte gode erfaringer med systemet.

Der var stor opbakning fra HMU til at komme i gang og prøve de mange muligheder af.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

9. Godkendelse af revideret sikringsstrategi (14.30-14.40)

Formandsskabet indstiller,

at HMU godkender den revideret sikringsstrategi og herunder RH Randers videopolitik.

Sagsfremstilling

Sikringsstrategien på RH Randers har til formål at sikre, at det er sikkert at færdes på hospitalet for både patienter, pårørende og personale.

Den tager udgangspunkt i 3 hovedområder:

- 1. Adgangskontrol (ADK)

- 2. Aflåst aften/nat

- 3. Videoovervågning


Hospitalets sikringsstrategi blev senest revideret og godkendt af HMU i februar 2021. Dengang blev det godkendt at sikringsstrategien revideres hver 3. år.


Teknisk afdeling har derfor i samarbejde med Serviceafdelingen gennemgået sikringsstrategien, og revideret den, dels som følge af den teknologiske udvikling og dels som en almindelig "up to date" gennemgang.

Bl.a. er nogle af de teknisk tunge forklaringer er lagt over i tekniske standarder, og der er tilføjet opdateringer, især i forhold til adgangskontrol.

Udkastet tager udgangspunkt i den nuværende situation samt fremtidige muligheder.


RH Randers videopolitik anses for godkendt af HMU i forbindelse med godkendelse af nærværende strategi.


Sikringsstrategien sendes til HMU i særskilt mail som bilag til dette punkt.


Kontaktudvalget havde på senest HMU et spørgsmål vedr. aflåsning af hospitalet.

Konkret blev der spurgt til aflåsning mellem afdelinger/gangarealer internt på hospitalet og tilkald af vagthold ifm. "ubudne gæster".

Spørgsmålet håndteres under dette punkt.


Beslutning

Teknisk Chef Svend Christiansen orienterede om at Serviceafdelinge også har indgået i arbejdet med at revidere sikringsstrategien, og at det vil fremgå af den endelige udgave.

Sikringsstrategien, herunder RH Randers videopolitik blev godkendt.


Anna orienterede om opmærksom fra Kontaktudvalget. Vagtholdet oplever i stigende grad at blive kaldt over til afdelingerne i aften og nattetimerne, hvis patienterne og pårørende går rundt i huset.

Svend orienterede om, at en del af gangene til og fra Akutafdelingen er flugtveje, og det er derfor ikke muligt at låse dørene.

Der blev talt om mulighederne for at sætte skilte op i afdelingenerne om "uvedkommende ingen adgang". Hvis en afdeling ønsker et skilt, kan de oprette sag i Dalux.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

10. Skriftlig orientering: Status på VITA samt orientering om opstart af proces vedr. omklædningsrum (14.40-14.45)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Planlægning af byggeriet Vita, som skal give hospitalet 19.000 nye kvadratmeter til operationsafsnit, opvågning, intensiv, fødestuer og neonatalsenge, er godt i gang. Således er byggeriet nu sendt i udbud. Udbudsfasen løber frem til efteråret 2024, hvor der udpeges en totalentreprenør og en totalrådgiver. Nedrivning af de eksisterende bygninger forventes at begynde i 2026. Dette afføder samtidig, at vi over de næste to år vil opleve en stor andel af rokader i forbindelse med at bygning 4 og 8 skal rives ned. Det gælder bl.a. Dialyseafsnittet, Specialtandplejen og Hjælpemidler. Funktionerne forbliver på Regionshospitalet Randers, men vil flytte placering.


Dette vil komme til at påvirke mange afdelinger, og der vil ske rokader, hvor nogle afsnit bliver indskrænket i plads eller får en løsning, som ikke er optimal. Det skal vi alle kunne tåle, da det er en nødvendig del af at få forbedret hospitalets fysiske rammer.


Én af de større rokader, der vil blive sat i gang, er nedlukningen af omklædningen i bygning 4. Dette afstedkommer, at der skal etableres omklædningsrum andre steder på huset. Processen starter i april. Så snart der foreligger en detailplan for rokaden vil dette blive oplyst, så alle kan følge med i hvor omklædningsrummene vil være i fremtiden.

Beslutning

Mette orienterede om at planlægning ift. omklædningsrum går i gang nu, og implementering starter efter sommerferien.


Sætningen "Det skal vi alle kunne tåle" i sagsfremstillingen blev bemærket ift. behov for fokus på arbejdsmiljø. Der vil være fokus på arbejdsmiljø, og det er ligeledes væsentlig at dialogerne om at sikre gode arbejdsgange og godt arbejdsmiljø ifm. de forskellige rokader løbende drøftes i de lokale LMU´er.


Orienteringen blev med disse bemærkninger taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

11. Opfølgning på tidligere punkter samt forslag til kommende punkter (14.45-14.50)

Formandsskabet indstiller,

at HMU tager opfølgning på tidligere punkter til efterretning, og
at HMU kommer med forslag til punkter til kommende HMU-møder


Sagsfremstilling

Opfølgning på tidligere punkter

Vedhæftet findes overblik over opfølgning på tidligere punkter. Det indstilles at opfølgningen tages til efterretning.


Beslutning

Overblikket over opfølgning på tidligere punkter blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

12. Evt. (14.50-14.55)

Formandsskabet indstiller,

at eventuelle punkter behandles


Beslutning

Sundhedsfremmegruppen

Der har været i sundhedsfremmegruppen, og følgende initiativer er blevet aftalt:


 • Fladbroløb
 • DHL inkl. to gange fortræning
 • Klar på ski
 • Arbejder på at få lavet øvelser til styrkelse af bækkenbunden for gravide


Desuden vil sundhedsfremmegruppen spørger i arbejdsmiljøgruppen, om de ikke kunne være interesseret i få et medlem med i sundhedsfremmegruppen.Ophør af lægesekretærdækning om natten i Akutafdelingen

Per 1. april er lægesekretærerne i Akutafdelingen ikke længere til stede om natten.

Der er opmærksomhed på, om det har afledte konsekvenser.

Ændringen bliver løbende evalueret i Akutafdelingen. Har man bemærkninger, information om afledte konsekvenser eller input til evaluering kan disse gives til afdelingsledelsen i Akutafdelingen.


Festudvalget

Der bliver fest for hospitalets medarbejdere den 20. september 17.30 i Arena Randers.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-100-2-24

13. Udvælgelse af væsentlige punkter til videreformidling til LMU (14.55-15.00)

Formandsskabet indstiller,

at HMU udvælger de væsentligste punkter fra mødet til videreformidling i LMU


Beslutning

HMU besluttede at nedenstående emner skal formidles til LMU:


 • Personalefest den 20. september
 • Login til Citix med kort og kortlæser: Status jf. dagsordenspunkt og opfordring til ikke at lave uhensigtsmæssige workarounds, så det bliver usikkert for vores patienter. Nyt arbejdsplanlægningssystem: HMU foreslår, at LMU drøfter status, opmærksomheder og hvordan og hvornår afdelingen kommer videre.
 • Opmærksomhed på novovirus og forbehold i den sammenhæng
 • Der er mulighed for aflåst cykelparkering under bygning 5.
 • Orientering om rokade af omklædningsrum, som forberedelse til at bygning 4 skal rives ned.
 • Ved eventuelle input til evaluering af besparelser i en afdeling, så tages kontakt til afdelingsledelsen i den relevante afdeling.
Tilbage til toppen