2024

Referat fra generalforsamlingen den 18. januar 2024

Der var 46 fremmødte medlemmer. På vegne af formanden (som ikke var tilstede) bød næstformanden velkommen og startede med at læse dagsordenen op.

1. Valg af ordstyrer 
Knud Larsen blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning 
På vegne af formanden berettede næstformanden om det forgangen år. Seniorklubben fik ny hjemmeside www.randersseniorklub.rm.dk, hvor struktur og navigation blev gennemgået.

Der har været 2 udflugter, 6 medlemsmøder, 1 julefrokost samt 1 generalforsamling i det forgangne år. Ved alle arrangementer har der været godt fremmøde.

Nye arbejdsgange for tilmelding og betaling til udflugter blev præsenteret.

3. Fremlæggelse af regnskab 
Kasseren gennemgik alle regnskabets punkter. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent 
Grundet øget udgifter og lave indtægter var der fra Generalforsamling fuld enighed om at sætte det årlige kontingent op fra 125 kr. til 250 kr. fra 2024. Der kom forslag om vi igen kunne tage betaling for lotteri, banko og lign. ved medlemsmøderne.

5. Valg af revisor 
Inge-Birthe Andersen blev genvalgt som revisor.

6. Valg af bestyrelse 
Kirsten Møller Pedersen, Mariann Andersen, Lone Lauersen og Minna Andersen modtog genvalg. Inger Laursen ønskede ikke genvalg. Under valget var der ingen i Generalforsamlingen som ønskede at stille op. Ved generalforsamlingens afslutning tilkendegav Tove Degnbol, at hun gerne ville være med i bestyrelsen som suppleant.

7. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt 
Intet.

Efter generalforsamlingen var der kaffe, kage og bankospil.

Referent: Annette Hansen

2023

Referat fra generalforsamlingen 19. januar

Der var 51 fremmødte medlemmer. Formanden bød velkommen og læste dagsordenen op.

1. Valg af ordstyrer 
Annette Hansen blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning 
Formanden berettede om det forgangne års turer og arrangementer. Ved alle arrangementer har der været godt fremmøde.

3. Fremlæggelse af regnskab 
Kassereren gennemgik alle regnskabets punkter. Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent. Uændret 125 kr. for år 2023.

4. Valg af revisor 
Inge-Birthe Andersen blev genvalgt som revisor.

5. Valg af bestyrelse 
Annette Hansen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
Joan, Emmy og Annelise modtog genvalg.

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt 
Der drøftes nye emner til foredrag og turer. Bestyrelsen arbejder videre med indkomne forslag.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og lotteri.

Referent: Joan Tange

2022

Referat fra generalforsamlingen 23. februar

Der var 38 fremmødte medlemmer.

Formanden bød velkommen og gav ordet til Knud, der var valgt til ordstyrer. Han læste dagsordenen op.

1. punkt var formandens beretning. Kirsten orienterede om de coronabegrænsede ture og møder fra 2020 og om året 2021.

2. punkt var fremlæggelse af regnskab. Anne Marie gennemgik alle punkterne. Regnskabet blev godkendt.

3. punkt var fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver 125 kr. for 2022.

4. punkt var valg af revisor. Inge-Birthe fortsætter.

5. punkt var valg af bestyrelse. På valg var: Kirsten Møller Pedersen, Mariann Andersen, Lone Laursen, lnger Laursen, Minna Krogh Andersen. Alle genvalgt.

Der blev aftalt, at al betaling sker via netbank. Konto nr: 9331-3095607674 (husk at skrive navn).

Medlemskontingentet bedes betalt senest 1. maj.

Klubbens fremtid blev diskuteret.

Venlig hilsen

Kirsten Møller Pedersen, formand

Se også klubbens Google-drev

Som medlem af Seniorklubben har du adgang til klubbens Google-drev, hvor du kan finde referater fra klubmøder, fotos, beskrivelser af ture og udflugter mm.