Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed på 3½ år. Uddannelsen veksler mellem skole- og klinisk baseret undervisning.

40 % af uddannelsen foregår i klinikken, og en væsentlig del af denne finder sted på regionens hospitaler; herunder Regionshospitalet Randers.

Læs mere om uddannelsen til sygeplejerske

Til dig, der skal i praktik

Forberedelse til praktik 

Du vil forud for din praktik modtage et velkomstbrev med dine mødetider fra vejlederen på dit praktiksted. Du modtager også information i Praktikportalen inden din praktikstart.

Som en hjælp til praktikstedet til at forberede sig på, hvem der kommer til afdelingen har vi udarbejdet en præsentationsskabelon og vejledning til, som vi meget opfordrer dig til at udfylde og sende til akademisk medarbejder eller uddannelsesansvarlig sygeplejerske forud for din praktikopstart: 

Indhentning af børneattest

Du skal være opmærksom på, at Region Midtjylland indhenter en børneattest på dig. Du vil derfor modtage en besked via digital post, som du hurtigst muligt, efter at du har modtaget den, bedes svare på.

HR Uddannelse på Regionshospitalet Randers indhenter børneattest for alle elever og studerende, der er i længerevarende klinikforløb på Regionshospitalet Randers.

Læs mere om det regionale lovkrav om indhentelse af børneattester (e-Dok)

Oprettelse og modtagelse af ID-kort

For dig, der er 1. semester studerende: 

Du vil modtage et adgangskort uden billede i Informationen første dag du møder i praktik. 
ID-kortet giver adgang til uniformsdepotet og omklædningsrum, som din vejleder vil være behjælpelig med at anvise den første dag i din praktik.

Inden afslutningen på din praktik skal du have været logget på en regions-PC og lavet en adgangskode ved brug af dit MitID (din vejleder er orienteret om proceduren for dette). Du skal bruge adgangskoden sammen med dit regions-ID til at få taget et foto i fotoboksen ved Informationen, der skal bruges til at oprette et ID-kort med billede til dine efterfølgende praktikker.

For dig, der IKKE før har fået oprettet et adgangskort til et hospital i Region Midt (2.-7. semester):

Den første dag i praktikken skal du medbringe dit MitID, da det skal bruges til at oprette dit adgangskort med foto, der tages på hospitalet. Din vejleder vil guide dig i proceduren for dette. Efter at kortet er oprettet vil det ligge klar til afhentning i Informationen 1-2 hverdage efter. Informationen er placeret ved indgang A på Skovlyvej (se oversigtskort her). 

For dig, der før har fået oprettet et adgangskort til et hospital i Region Midt (2.-7. semester):

Hvis du tidligere har været i praktik på RH Randers, vil dit adgangskort, som du fik udleveret sidste praktikperiode, blive genaktiveret automatisk, så det kan bruges fra første dag i din nye praktik. Du skal derfor blot huske at gemme dit udleverede ID-kort og medbringe det til praktikkerne fremadrettet. Være opmærksom på, at dit ID-kort vil være inaktivt uden for din praktikperiode.

Omklædning og uniformer

I din kliniske uddannelse skal du følge hospitalets sikkerhedsetikette og bære uniform samt ID-kort. Fra hospitalets indgang A finder du uniformsdepotet ved at gå en etage op, hvorefter du følger skiltningen E3/E5 til du når elevatorområdet. Heroverfor ligger uniformsdepotet.

For dig, der IKKE har et adgangskort:

Du skal blot møde op i almindeligt tøj i din praktikafdeling og starte med at få lavet et ID-kort, så du kan få adgang til uniformsdepotet og omklædningsrum. Se ovenfor beskrevne punkt om 'Oprettelse og modtagelse af ID-kort.

For dig, der HAR et adgangskort:

For kvindelige studerende:

Brug dit ID-kort til at få adgang til omklædningsrummene på Østervangsvej 64-66. Du har selv ansvar for at vælge et ledigt omklædningsskab. Ved tvivlsspørgsmål kontakt da venligst Informationens personale på 78 42 00 00.

For mandlige studerende:

Informationen kan hjælpe med at angive, hvor der er et ledigt skab til omklædning. Vi henstiller dig derfor venligst til at aftale nærmere med dem, når du møder på hospitalet.

For alle studerende

Fælles for alle er, at I selv skal medbringe en hængelås og navneskilt til jeres skab. Det er meget vigtigt at du fjerner navneskiltet igen, når din praktikperiode er afsluttet og du ikke længere skal bruge skabet, så andre kan få glæde af det. Derudover skal I selv sørge for orden i omklædningsområdet, hvilket indebærer at lægge brugte uniformer med ydersiden ud samt håndklæder m.m. til vask i de dertil indrettede containere eller kurve.

Undervisning i Blodsukker- og Urinstix

Din vejleder er orienteret om, hvilke instruktionsvideoer du skal igennem og hvor de ligger placeret på vores intranet. Du vil modtage sidemandsoplæring i den praktiske udførelse af målingerne enten af din kliniske vejleder eller af én fra POCT-teamet. Den kliniske afdeling afgør dette. Der kan være tilfælde, hvor du også skal gennemføre et e-læringskursus før brugeradgangen bliver aktiv, men det vil din vejleder også være orienteret om.

Vigtig information 

Hent og læs velkomstfolderen til nye studerende her. Folderen indeholder vigtig information, som du skal kende til inden du starter i din praktik på Regionshospitalet Randers.

Vejledning

Der er ansat en klinisk vejleder i de afsnit, hvor der er studerende i klinisk undervisning for at skabe mulighed for læring og trivsel under din praktik. Den kliniske uddannelse tager udgangspunkt i de kliniske aktiviteter og understøtter koblingen mellem det, der læres i skole- og i klinisk regi.

En forudsætning for at du kan opnå et godt læringsudbytte er, at du tager ansvar og udviser engagement for din egen læring og udvikling under din hospitalspraktik.

Læs mere om forventningerne til din studieaktivitet på Vias hjemmeside

Procedure ved sygemelding

Hvis du får brug at melde dig syg, skal du ringe til praktikstedet hurtigst muligt. Når du er rask igen, skal du ligeledes ringe og melde det til praktikstedet.

Læring på tværs af døgnet

Dit fremmøde i praktikken planlægges ud fra, hvornår der er mulighed for læring og vejledning. Hospitalet uddanner på tværs af døgnet ud fra en tanke om, at vi uddanner til en række forskellige fag, som fungerer hele døgnet. Der vil være forskellige læringsmuligheder dag, aften og nat - på hverdage såvel som weekender.

Du vil forud for praktikstart modtage en fremmødeplan fra din vejleder. Hvis du har ønsker til planen, skal du hurtigst muligt skrive disse til din vejleder.

Praktiksteder på Regionshospitalet Randers

Organisationsdiagram

Se hvordan Regionshospitalet Randers er organiseret her

Praktikpladsens placering

På Regionshospitalet Randers har du mulighed for at komme i praktik på følgende sengeafsnit og klinikker:

Sengeafsnit

Medicinsk Sengeafsnit A

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med ældresygdomme, diabetes- og hormonsygdomme. 

Se Medicinsk Sengeafsnit As side til nye medarbejdere

Se Medicinsk Sengeafsnit As side til patienter og pårørende

Medicinsk Sengeafsnit B

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med lungesygdomme, medicinske mave-tarmsygdomme, gigt- og bindevævssygdomme.

Se Medicinsk Sengeafsnit Bs side til nye medarbejdere

Se Medicinsk Sengeafsnit Bs side til patienter og pårørende

Medicinsk Sengeafsnit C

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med hjerte- og karsygdomme.

Se Medicinsk Sengeafsnit Cs side til nye medarbejdere

Se Medicinsk Sengeafsnit Cs side til patienter og pårørende

Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med mave-tarmsygdomme, der kræver kirurgiske indgreb. 

Se information til fagpersoner om afsnittene i Kirurgisk Fællesafdeling

Se Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnits side til patienter og pårørende

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med knoglebrud, komplicerede sår eller behov for amputation. 

Se Ortopædkirurgiens information til fagpersoner

Se Ortopædkirurgisk Sengeafsnits side til patienter og pårørende

Akutafdelingen

Afdelingen yder primært pleje og behandling til akutte nyindlagte patienter inden for alle specialer. 

Se Akutafdelingens information til fagpersoner

Se Akutafdelingens information til patienter og pårørende

Intensiv

Afsnittet yder primært pleje og behandling til patienter med akut og livstruende svigt af vejrtrækning og/eller kredsløb.

Se Operation og Intensivs information til fagpersoner

Se Intensivs information til patienter og pårørende

Børn og Unge Modtagelse, Børn og Unge Sengeafsnit samt Børn og Unge Sengeafsnit for Nyfødte

Se Børn og Unges information til fagpersoner

Se Børn og Unges information til patienter og pårørende

Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit

Se Kvindesygdomme og Fødslers information til fagpersoner

Se Kvindesygdomme og Fødslers information til patienter og pårørende

Klinikker

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme 

Se Medicinsk Afdelings information til fagpersoner

Se Klinik for Diabetes og Hormonsygdommes information til patienter og pårørende

Lungeklinikken

Se Medicinsk Afdelings information til fagpersoner

Se Lungeklinikkens information til patienter og pårørende

Medicinsk Korttidsafsnit

Se Medicinsk Afdelings information til fagpersoner

Se Medicinsk Korttidsafsnits information til patienter og pårørende

Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme

Se Medicinsk Afdelings information til fagpersoner

Se Klinik for Gigt- og Bindevævssygdommes information til patienter og pårørende

Hjerteklinikken

Afsnittet varetager ambulante forløb for patienter med hjerte- og karsygdomme.

Se Medicinsk Afdelings information til fagpersoner

Se Hjerteklinikkens information til patienter og pårørende

Dialysen

Afsnittet varetager dialysebehandling til patienter med kronisk svigt af nyrefunktionen.

Se Dialysens information til fagpersoner

Se Dialysens information til patienter og pårørende

Øre-, Næse- og Halsklinikken

Klinikken er operationsafsnit for patienter, der skal opereres i øre-, næse eller halsregionen.

Se Kirurgisk Fællesafdelings information til fagpersoner

Se Øre-, Næse- og Halsklinikkens information til patienter og pårørende

Urinvejskirurgisk Klinik

Afsnittet varetager ambulante undersøgelser og behandling af patienter med sygdomme eller funktionsnedsættelser i urinvejene. 

Se Kirurgisk Fællesafdelings information til fagpersoner

Se Urinvejskirurgisk Kliniks information til patienter og pårørende

Operationsafsnittet

Afsnittet er operationsafsnit for længerevarende operationer inden for mave- og tarmkirurgi, gynækologi og ortopædkirurgi. 

Se Kirurgisk Fællesafdelings information til fagpersoner

Kikkertundersøgelser

Afsnittet er klinik for endoskopiske undersøgelser i mave- og tarmregion.

Se Kirurgisk Fællesafdelings information til fagpersoner

Se Kikkertundersøgelsers information til patienter og pårørende

Ortopædkirurgisk Klinik

Afsnittet varetager ambulante undersøgelser og behandling af sygdomme og funktionsnedsættelser i bevægeapparatet samt specialiseret sårbehandling.

Se Ortopædkirurgiens information til fagpersoner

Se Ortopædkirurgisk Kliniks informationer til patienter og pårørende

Dagkirurgien

Se Operation og Intensivs information til fagpersoner

Se Dagkirurgiens informationer til patienter og pårørende

Opvågningen

Se Operation og Intensivs information til fagpersoner

Se Opvågningens informationer til patienter og pårørende

Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet

Se Kvindesygdomme og Fødslers information til fagpersoner

Se Klinik for Kvindesygdomme og Graviditets information til patienter og pårørende

Særlige behov og støttemuligheder

Til dig der har skrive- og/eller læsevanskeligheder

Hvis du er udfordret med at læse eller skrive, har du muligheden for at få hjælpeprogrammet CD-ord installeret og hentet ned på din PC, mens du er i praktik hos os. Programmet kan give støtte fra oplæsning og ordforslag og hjælpe med følgende:

  • At læse hurtigere og lære mere
  • At skrive og spare tid
  • At få større selvtillid og øget motivation for at læse og skrive
  • At få et hjælpemiddel til at skaffe viden og til at kunne deltage på lige fod med de øvrige kollegaer og uddannelsessøgende i arbejdet, hvilket bidrager til et løft fagligt og socialt
  • Sikre at læse/skrive kompetencer i højere grad bliver i overensstemmelse med uddannelseskravene

Til dig der har psykiske udfordringer

SPS-ordning

Hvis du er tildelt SPS-timer fra VIA, kan du efter nærmere aftale videreføre disse timer til vejlederen fra dit praktiksted. Det kræver imidlertid grundig planlægning mellem hospitalet og skolens SPS-medarbejdere. Da vejlederens vagtplan tilrettelægges tre måneder i forvejen, er det nødvendigt at vi bliver informeret om disse forhold inden da. 

En anden mulighed er, at din SPS-støtte varetages af skolen under din praktik. 

Under alle omstændigheder, anbefaler vi på det varmeste, at du informerer din vejleder, hvis der er særlige forhold, som kan udfordre din læring og trivsel under praktikken. Fra hospitalet har vi en stor interesse i, at du får det bedst mulige udbytte af dit praktikophold. Jo bedre vi kender dig som studerende, jo bedre kan vi støtte og udfordre dig på et passende niveau.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Lotte Stentoft Dahl

Tlf. 20 37 40 44

Mail: lottsten@rm.dk

Uddannelsessekretær

Tessa Quirke

Tlf. 78 42 23 54 
Mobil: 24 96 33 98

Mail: tesqui@rm.dk

Adresse

Uddannelse 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 2. sal 
8930 Randers NØ

Mail

Skriv en mail til Uddannelses funktionspostkasse:

Send mail til Uddannelse