Fakta om afdelingen

Medicinsk Afdeling består af tre afsnit, der dækker grenspecialerne kardiologi, infektionsmedicin, lungemedicin, reumatologi, gastroenterologi, endokrinologi og geriatri.

Optageområdet er ca. 230.000. Der modtages akut og uselekterede patienter svarende til ca. 12.000 indlæggelser pr. år.

Yderligere henvises patienter med henblik på ambulant specialespecifik udredning inden for et af afdelingens specialer, og der er en ambulant aktivitet svarende til ca. 37.000 konsultationer pr. år.

Der er ansat ca. 75 læger i afdelingen, hvoraf de 37 er speciallæger.

Introduktion

Det samlede introduktionsforløb omfatter 5 hverdage. Nye læger vil 1-2 uger før deres ansættelsesstart modtage et introduktionsprogram.

Nyansatte læger introduceres generelt til hospitalet ved den fælles sygehusintroduktion for nyansatte i måneden efter ansættelsesstart og modtager en særskilt indkaldelse til dette. Den afdelingsspecifikke introduktion omfatter velkomst, præsentation, rundvisning samt introduktion til uddannelsesorganiseringen, forskning på afdelingen, kvalitetsarbejde og specifikke arbejdsfunktioner.

Introduktionsprogrammet indeholder også undervisning i udvalgte akutte medicinske tilstande med fokus på logistikmæssige forhold samt følgevagter. Derudover vil der være undervisning i EPJ og diagnosekodning.

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Uddannelseslæger deltager i vagtarbejde, stuegange og ambulatorier, hvor lægen allokeres til disse funktioner i forhold til kompetencer og uddannelsesplaner. Disse er beskrevet særskilt i de enkelte uddannelsesprogrammer for de enkelte uddannelsesstillinger.

Uddannelsesprogrammer kan læses her

I vagterne modtages patienter med sygdomme inden for alle grenspecialerne.

Der er 2 vagtlag (mellemvagt og bagvagt) med tilstedeværelse 24 timer i døgnet. Om natten er der 3 yngre læger til stede (1 mellemvagt og 2 bagvagter) på afdelingen med mulighed for god kollegial sparring, opbakning og supervision i vagterne.

I vagten er der endvidere en medicinsk speciallæge i tilstedeværelsesvagt og en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. 

Det tilstræbes, at vagtholdet dimensioneres, så der i vagten er tid til refleksion, konferering og feedback fra mere erfarne kollegaer. 

Vagtstrukturen evalueres og tilpasses løbende.

Se Vagtinstruksen (e-Dok)

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen har to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og en forskningsansvarlig overlæge. Derudover har afdelingen fem certificerede 360-graders feedback-facilitatorer.

Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet og har fire uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer med ansvar for den prægraduate uddannelse af medicinske studenter.

Postgraduat uddannes læger i introduktionsstillinger til intern medicin samt hoveduddannelsesstillinger i akut medicin, almen medicin, endokrinologi, gastroenterologi, geriatri, infektionsmedicin, kardiologi, klinisk farmakologi, lungemedicin, onkologi og reumatologi.

Alle uddannelsessøgende læger har en hovedvejleder, og der foregår daglig klinisk vejledning af afdelingens øvrige læger. Det er kun læger, der er et trin højere i uddannelsesniveau, der kan gennemføre kompetencevurdering. Læger ansat i uklassificerede stillinger får tilknyttet en mentor.

Regionshospitalet Randers har et Læringscenter med faciliteter til færdighedstræning og simulationsøvelser.

Læs mere om Læringscenteret

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Afdelingen er som en stor medicinsk afdeling præget af travlhed og dermed af mange spændende patienter med deraf følgende stort læringspotentiale.

Afdelingen er samtidig kendetegnet ved en venlig og god kollegial tone – specielt er der kort afstand mellem uddannelsestagende og uddannelsesgivende læger med generel stor tilgængelighed til speciallægegruppen.

Afdelingens vision er, selv under pressede forhold, at bevare en god kollegial stemning og et godt uddannelsesmiljø. Derudover har afdelingen kompetencevurderinger i fokus. Målet at planlægge og samle kompetencevurderingerne så de indgår i fast rotation året rundt, samt at inddrage Læringscenteret ved færdighedstræning og simulationsøvelser.

Forskning

Speciallæge i kardiologi, professor, PhD, Bo Løfgren er ansat som Forskningsansvarlig overlæge. Flere af afdelingens speciallæger og hoveduddannelseslæger er aktive inden for forskning og udvikling, og der er derfor mulighed for at blive introduceret til forskning og komme i gang med projekter.

Regionshospitalet Randers har en forskningsenhed, hvor der også er mulighed for at få hjælp til forskning.

Læs mere om Forskning på Regionshospitalet Randers

Undervisning, konferencer og kurser

Hver dag starter med en morgenkonference kl. 8.30 (torsdag kl. 8.00). Derefter er der specifikke tværfaglige konferencer i de specialespecifikke teams (afsnit) alle hverdage kl. 12.30-13.00.

Få mere information omkring konferencestrukturen (link e-dok)

Hver torsdag fra 8.00 - 9.00 er der morgenundervisning, som varetages af enten interne eller eksterne undervisere. Én torsdag om måneden er der lægemøde, hvor organisatoriske forhold og problemstillinger kan diskuteres. 

Tirsdag morgen kl. 8.00 - 8.30 er der undervisning ved de yngre læger med henblik på at opnå kompetencer inden for formidling og evidence-based medicine. 

Afdelingen giver tjenestefrihed med løn til obligatoriske kurser, men det påhviler uddannelseslægen at give afdelingen besked (ledende overlæge og skemalægger) om kursernes placering tidligst muligt og senest inden frist for ønsker til den pågældende måneds arbejdsplan.

Der er mulighed for i mindre omfang at deltage i øvrige kurser. Deltagelse i øvrige relevante kurser og konferencer/kongresser behandles imødekommende af den ledende overlæge.

Det er fast procedure i forbindelse med deltagelse i kurser, at uddannelseslægen sammen med hovedvejleder udarbejder mål for deltagelse i kurset, og at uddannelseslægen efter kursusdeltagelse orienterer alle læger i afdelingen om kursusudbyttet (se ovenstående omkring undervisning).

Se afdelingens politik for ansøgning til kursusdeltagelse

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Bjarke Johannesen Bruun

Mail: bjarbruu@rm.dk 
Tlf. 78 42 16 24

Uddannelsesansvarlig overlæge

Jens Tveen Kjærgaard Bak

Mail: jentveba@rm.dk  
Tlf. 78 42 16 28

Adresse

Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ