Fakta om afdelingen

Børn og Unge består af fire afsnit, som fordeler sig på et Sengeafsnit for Nyfødte med 10 senge og fire mor-barn pladser, et afsnit for større børn med 10 senge, en akut børnemodtagelse med seks observationspladser, et dagafsnit og et ambulatorium.

Afdelingen varetager den almene pædiatriske og neonatale betjening af den østlige del af Region Midtjylland. Befolkningsunderlaget er 222.031, heraf 41.317 børn.

Afdelingen har årligt 3000 indlæggelser og 5000 ambulante besøg.

Lægestanden består af en ledende overlæge, syv overlæger, tre afdelingslæger, fire læger i hoveduddannelsesstillinger til pædiatri, tre læger i hoveduddannelsesstillinger til almen medicin og to læger i introduktionsstilling til pædiatri.

Der er teams inden for neuropædiatri, astma-allergi, nefro-urologi, gastroenterologi, social pædiatri, diabetes/endokrinologi og neonatologi.

Bagvagtslaget er syv-skiftet, lige som forvagtslaget.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Børn og Unge har en uddannelsesansvarlig overlæge og en uddannelseskoordinerende yngre læge.

Afdelingen varetager klinisk undervisning og eksamination af medicinske studenter fra Aarhus Universitet. Der er tilknyttet to kliniske lektorater.

Alle yngre læger tildeles ved ansættelsen en hovedvejleder, og herudover fungerer alle læger som kliniske vejledere i det daglige arbejde.

Undervisning har høj prioritet. I afdelingen anvendes strukturerede vejledersamtaler, journalaudits, superviserede ambulatorier, struktureret klinisk observation, bedside undervisning, case undervisning, struktureret ”tavle” undervisning, fantomøvelser og scenarietræning.

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Vagtlaget består af et to-skiftet forvagtslag samt et bagvagtslag i tilstedeværelse. Endnu ikke specialistuddannede læger i bagvagt har altid en speciallæge i bagbagvagt.

Dagens arbejde starter kl. 8.15 med fælles morgenkonference, hvor afrapportering af akut indlagte børn og eventuelle problemer med indlagte børn diskuteres.

På mandage, onsdage og fredage afholdes røntgenkonference kl. 8.50, og herefter følger 15 min. med forstuegang på D4 med deltagelse af stuegangsgående læger, stud. med. og bagvagt. Ved forstuegangen gennemgås patienterne kort, så stuegangen kan prioriteres, f.eks. i forhold til et barns tilstand, sygdommens sværhedsgrad og behovet for yderligere udredning.

På Børn og Unge Sengeafsnit starter stuegangen kl. 9. Stuegangene afvikles herefter frem til kl. 12.30. Der er middagskonference kl. 12.30 og efterfølgende følges op på bestilte undersøgelser og andre uafsluttede opgaver. Det tilstræbes at have få uafsluttede opgaver ved vagtstart.

Børneafdelingen varetager ambulatoriefunktion inden for følgende subspecialer:

  • Neuropædiatri
  • Astma-allergi
  • Nefro-urologi
  • Gastroenterologi
  • Socialpædiatri
  • Diabetes/endokrinologi
  • Neonatologi

Der findes sygeplejerske-ambulatorier inden for gastroenterologi, enuresis, diabetes samt astma. Fredage er der supervisionsambulatorier for yngre læger i henholdsvis gastroenterologi, neurologi og astma/allergi.

Introduktion

Ved nyansættelse på Regionshospitalet Randers deltager man i hospitalets centrale introduktionsprogram.

Børneafdelingen har et introduktionsprogram af to ugers varighed. Her er der rundvisning i afdelingen, undervisning i akutte medicinske problemstillinger samt planlagt deltagelse i to følgevagter, inden man selvstændigt varetager vagtfunktionen.

Undervisning, konferencer og kurser

Der er daglig morgenkonference med afrapportering efter vagten og fremlæggelse af ”Dagens Case”. Røntgenkonference afholdes mandag, onsdag og fredag kl. 8.50-9.00, mens der er daglig middagskonference fra 12.30-13.00.

Onsdage er der tværfaglig konference med deltagelse af socialpædagog, psykolog og kontaktsygeplejersker vedr. socialpædiatriske problemstillinger.

Torsdage kl. 13 er der tværfaglig konference med deltagelse af socialrådgiver, pædagog og kontaktsygeplejersker ved socialpædiatriske problemstillinger.

Sidste torsdag i måneden afholdes en tværfaglig fælleskonference for Kvindesygdomme og Fødsler og Børn og Unge.

Der er MR- og EEG-konferencer torsdage i ulige uger på Skejby sygehus henholdsvis kl. 13.30-14.00 og kl. 14.15-15.00.

Derudover afholdes børnepsykiatrisk/neuropædiatrisk konference hver anden måned, en torsdag i lige uger.

Hver anden gang på Skejby sygehus, hver anden gang på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov. Den anden torsdag i ulige måneder mødes alle afdelinger til staff meeting.

Intern undervisning foregår tirsdag og onsdag morgen med henholdsvis case undervisning og stud. med. undervisning med en case og kort emnegennemgang. Desuden vil der være eksterne undervisere torsdage.

For læger i hoveduddannelsesstillinger er der mulighed for fokuseret ophold på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov i to uger. For almenlægerne er der returndage og for læger i I-stilling er der 10 undervisningsdage på børneafdelingerne, som man tilmelder sig.

Forskning

Børn og Unge har en forskningsansvarlig overlæge.

Regionshospitalet Randers lægger stor vægt på forskning og udvikling. Der er etableret et forskningsråd på hospitalet, og der vil således være mulighed for deltagelse i forskning.

Læger i hoveduddannelsesforløb, der ikke har Ph.d., deltager i en obligatorisk forskningstræningsopgave, som er planlagt af specialet.

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Børneområdet er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder. Afdelingens mission er at stå for høj faglig standard og at tilbyde behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer i overensstemmelse med internationale standarder for den bedste kliniske praksis.

Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling samt samarbejde i og uden for afdelingen højt. Afdelingen er kendetegnet ved, at vi viser gensidig respekt for hinanden og tager hensyn til individuelle kompetencer.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Jette Hoffmann-Petersen

Mail: jette.hoffmann-petersen@rm.dk

Adresse

Børn og Unge 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
8930 Randers NØ

Find afdelingen

Brug indgang C og gå til C4