Læs om uddannelse af læger i Røntgen og Skanning.

Fakta om afdelingen

Røntgen og Skanning har to afsnit, Røntgen og Skanning i Randers samt et mindre afsnit i Grenaa Sundhedshus.

Udover de praktiserende læger og speciallæger i optageområdet betjener afdelingen de kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers. Undersøgelser fra afsnittet i Grenaa beskrives tele-radiologisk.

Det billeddiagnostiske afsnit udførte i 2019 ca. 125.000 undersøgelser/interventionelle procedurer om året, heraf 14.500 ultralydskanninger, 29.000 CT skanninger og 12.000 MR skanninger. Afdelingen er fuldt digitaliseret med RIS, PACS og beskrivefunktion med talegenkendelse.

Afdelingen er aktuelt bemandet af 11 speciallæger fordelt på afdelingslæger og overlæger. Afdelingen har tre introduktionsreservelæger og to reservelæger i hoveduddannelsesforløb, der starter og slutter ved universitetshospitalerne i henholdsvis Aarhus og Aalborg. Fordelingen kan dog skifte, da der ved ubesatte hoveduddannelsesforløb kan ansættes en fjerde introduktionslæge.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Uddannelsesfunktionen varetages af en uddannelsesansvarlig overlæge, som er ansvarlig for uddannelsesprogrammet og dets gennemførelse, samt af fire hovedvejledere blandt afdelingens læger.

Disse bedømmer, om den uddannelsessøgende har opnået de forventede kompetencer i henhold til målbeskrivelsens krav og afholder de aftalte strukturerede samtaler, der som minimum omfatter introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutevalueringssamtale.

Der er desuden udpeget en uddannelseskoordinerende yngre læge.

Læring foregår hovedsagelig ved mesterlære/superviseret dagligt arbejde samt selvstudie. Struktureret observation i klinikken, struktureret kompetence vurderings skemaer og vejledersamtaler vil være de mest benyttede evalueringsmetoder. De kompetencer, den uddannelsessøgende læge opnår, attesteres løbende i den elektroniske logbog.

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Funktionsområder

Der er udpeget en overlæge med ansvar for de enkelte funktionsområder, som, hvad angår ultralydsskanning, CT og MR, er modalitetsbestemte.

Arbejdsplanerne lægges for fire uger ad gangen.

Uddannelseslægerne roterer mellem ultralyd, CT, fixrumsarbejde og udvalgte konferencer. I samarbejde med vejleder og Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) følges løbende op på, hvilke kompetencer der kræver særligt fokus, således at alle de påkrævede kompetencer opnås.

De uddannelsessøgende læger deltager sammen med afdelingslæger og enkelte overlæger i forvagtslaget, som aktuelt er 7-skiftet tilstedeværelsesvagt til kl. 23. Afdelingens overlæger har formaliseret bagvagtsfunktion.

Arbejdets organisering

Dagarbejde (YL): kl. 07.30 – 15.00 (fredag til kl. 14.30)
Hverdagsvagt: kl. 15.00 – 23.00 (i forlængelse af dagarbejdet)
Lørdag, søn- og helligdage: kl. 08.00 – 23.00

Afdelingens dagarbejde i grove træk:
Morgenkonference: Kl. 7.30 -7.45. Herefter forberedelse af konferencer.

Læger, der ikke skal afholde konferencer, se nedenfor, påbegynder arbejdet i de enkelte modaliteter kl. 07.45. Arbejdsfunktionerne kan f.eks. være:

  • Fixrumsfunktion / oprydning og pasning af vagttelefon
  • Ultralyd (UL-rum 1: speciallæge, UL-rum 2: yngre læge, Evt. UL-rum 3: speciallæge)
  • Beskrivelse af ambulante røntgenundersøgelser (herunder beskrivelse af undersøgelser gennemført i Grenå)
  • CT
  • MR (p.t. kun muligt i begrænset udstrækning)

Der afholdes en kort kaffepause ca. kl. 9.15 og ca. 30 min frokostpause i tiden mellem 11:30 og 12:30.

Introduktion

Den første dag deltager den nyansatte i hospitalets fælles introduktion. Efterfølgende gennemfører afdelingen formaliseret introduktion ud fra en tjekliste.

Afhængigt af uddannelseslægens uddannelsesniveau startes oftest med en introduktion til UL. I starten med fuld supervision ved speciallæge eller læge ”et niveau højere”. Derefter gradvis overgang til selvstændig varetagelse af undersøgelser. Lægen vil herefter blive introduceret til CT, hvor den yngre læge er sammen med en speciallæge.

Løbende vil der være fixrumsarbejde, hvor den yngre læge beskæftiger sig med konventionelle røntgenundersøgelser og evt. gennemlysningsarbejde. Med jævne mellemrum deltager den yngre læge i skadekonference og beskrivelse af ambulante undersøgelser, herunder røntgen thorax. Der vil i begrænset omfang være mulighed for at stifte bekendtskab med MR.

Forskning

Afdelingen har begrænset forsningsaktivitet, men støtter op om projekter herunder brug af afdelingens store pulje af data.

Undervisning, konferencer og kurser

Der afholdes røntgenkonferencer med hospitalets kliniske afdelinger. Der er daglige konferencer med Ortopædkirurgi (inkl. skadekonference), Kirurgi, Intensiv og Medicinsk Afdeling.

Tre gange om ugen er der pædiatrisk konference. Endelig afholdes der en tværfaglig colorectalkonference.

Alle afdelingens læger deltager i en afdelingskonference, som foregår hver torsdag fra kl. 07.45-08.45. Formålet er information, drøftelse af arbejdsprocedurer og egentlig undervisning, f.eks. med emner på baggrund af videnskabelige tidsskriftsartikler læst og fremlagt af de yngre læger på skift. Konferencen planlægges sædvanligvis af den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL).

Introduktionslægerne tilbydes deltagelse i fire årlige endagskurser sammen med de øvrige introduktionslæger i videreuddannelse Region Nord. Herudover deltager introduktionslægerne i regionens obligatoriske tværfaglige kurser.

For læger under hoveduddannelse er der obligatorisk deltagelse i specialespecifikke og tværfaglige kurser.

Deltagelse i øvrige kurser kan evt. bevilges af af den ledende overlæge.

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Røntgen og Skanning modtager generelt meget fine evalueringer fra de uddannelsessøgende læger:

”På trods af stor travlhed formår afdelingen at have et forbilledligt uddannelsesmiljø med hensyn til det radiologiske håndværk. Man er god til at tage hånd om de uddannelsessøgende læger, som får et særdeles solidt radiologisk fundament med fra stedet.

Afdelingen bærer organisatorisk tydeligt præg af at have uddannelsessøgende læger på alle niveauer og er gearet til dette, både hvad angår fordelingen af relevante arbejdsopgaver og den altid beredvillige supervision.

Vagterne har for mig personligt været særdeles lærerige og arbejdsmæssigt tilfredsstillende og udviklende. I vagten er der ligeledes god og beredvillig backup fra bagvagterne. Kommunikationen og samarbejdet med de kliniske afdelinger er også rigtig god på Regionshospitalet Randers”. 

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Jeppe Bruun-Torjusen

Mail: jeppbruu@rm.dk 
Tlf. 78 42 06 10

Adresse

Røntgen og Skanning 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ

Find afdelingen

Brug indgang A og gå til A3