Overordnet koordinering

Der er på Regionshospitalet Randers ansat en uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), som på vegne af hospitalsledelsen har en overordnet koordinerende funktion vedrørende den præ- og postgraduate lægelige uddannelse på hospitalet.

Den uddannelseskoordinerende læge varetager sin funktion både indadtil på tværs af de enkelte afdelinger og udadtil i forhold til øvrige hospitaler, regionen, Videreuddannelsessekretariatet mv.

Til funktionen er knyttet en AC-fuldmægtig (akademisk medarbejder) fra Uddannelsesteamet.

Kliniske ophold for lægestuderende

På afdelinger, hvor der foregår prægraduat lægelig uddannelse, er der ansat uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer (UPL), som i samarbejde med universitetet varetager tilrettelæggelse og afvikling af kliniske ophold for de medicinstuderende.

Lægelig videreuddannelse

På alle afdelinger, der deltager i den postgraduate lægelige uddannelse, er der ansat mindst én uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), der sammen med afdelingsledelsen har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen.

Den/de uddannelsesansvarlige overlæger bistås af én til to uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL).

Det Lægelige Uddannelsesråd

Formål

Formålet med det Lægelige Uddannelsesråd (LUR) på Regionshospitalet Randers er skabe et forum, hvor generelle forhold vedrørende postgraduat uddannelse på hospitalet kan drøftes i fællesskab på tværs af fagligheder og hvor erfaringer, idéer og andet af relevans for den lægelige videreuddannelse kan udveksles samt nye initiativer planlægges.

Medlemmer

Alle uddannelseskoordinerende yngre læger, uddannelsesansvarlige overlæger og cheflæger samt den uddannelseskoordinerende overlæge, AC-fuldmægtige i Uddannelse og hospitalets lægefaglige direktør er medlemmer af rådet.

Møder

Der afholdes ca. 4 møder årligt heraf 1 årsmøde.

Årsmøderne afsættes der en hel dag til for at give muligheden for mere dybdegående drøftelse af diverse aktuelle emner i relation til lægelig uddannelse samt til øvrig inspiration og vidensdeling til, hvordan vi bedst bedriver uddannelse på RRA.

Referater

2022

Årsmødet 17.11.2022 (pdf)

Referat 08.11.2022 (pdf)

Referat 23.05.2022

Referat 28.02.2022

2021

Årsmødet 15.11.2021

Referat 20.09.2021

Referat 17.05.2021

Referat 22.02.2021

Kommissorium

Læs kommissorium for Det Lægelige Uddannelsesråd (pdf)