Om projektet

Projekttitel

Optimering af præ-operativ ernæring og fysisk funktion hos patienter med tyktarmskræft

Periode

01.09.2022 – 01.09.2023

Afdeling og vejledere

Afdeling

Kirurgisk Fællesafdeling

Vejledere

  • Katrine J. Emmertsen, kolorektal-ansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor, Mave- og Tarmkirurgi i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers (hovedvejleder)
  • Anne Vestbjerg Thyø, afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Mave- og Tarm kirurgi i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers
  • Helene Rask Dalby, Læge, ph.d.-studerende, Mave- og Tarmkirurgi i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers & Aarhus Universitet

Baggrund og formål

Baggrund

Colon cancer er en af de hyppigste cancerformer på verdensplan, og incidensen har gennem årtier været stigende i højindkomst-lande. I dag er den eneste kurative behandling colon-resektion.

Kirurgiske procedurer øger frigivelsen af stress hormoner og inflammatoriske mediatorer, som har indflydelse på metabolismen, helingsresponset og immunsystemet. Lavt body mass index (BMI) og nyligt vægttab har ligeledes vist at øge risikoen for komplikationer og mortalitet efter kirurgiske indgreb.

Patienter med coloncancer har ved diagnosetidspunktet ofte symptomer i form af nedsat appetit, vægttab og fatigue, hvilket betyder, at de ofte er underernærede og i fysisk nedsat form. Dette udfordrer tilsammen det optimale peri- og post-operative forløb.

Forlænget post-operativ heling og komplikationer efter coloncancer-kirurgi har en negativ virkning på patienters livskvalitet. Trods en relativ kort tidsramme (2-3 uger) fra cancerdiagnose ved koloskopi til operation, kan denne periode for patienten være psykisk belastende.

Præhabilitering udnytter venteperioden forud for kirurgi ved at introducere præoperative strategier, som er designet til at promovere post-operativ bedring samt nedsætte risikoen for komplikationer.

Der mangler forskning, der understøtter, hvordan præhabilitering kan integreres i forløbet for patienter med coloncancer, ligesom der mangler evidens for i hvilken grad præhabilitering kan påvirke patienternes livskvalitet under behandling for coloncancer.

Formål

Projektet har til formål at undersøge effekten af vejledning omkring fysisk aktivitet og ernæringsoptimering på colon-cancerpatienters peri-operative og post-operative forløb, samt at evaluere livskvalitet efter colon-resektion.

Ydermere undersøger projektet, om præhabilitering kan bidrage til, at patienten føler en større aktiv rolle i eget sygdomsforløb.

Metode

Studiet er et prospektivt kohortestudie, som sammenholder cases og kontroller. Interventionen indbefatter verbal og skriftlig rådgivning om daglig fysisk aktivitet (minimum 20 min.) samt supplement med 3 ernæringsdrikke (200 ml. ∼ 300 kcal per. drik) hver dag frem til operation. Kontrolgruppen vil modtage standard behandling ud fra nationale retningslinjer.

Patienterne vil ved inklusion blive vejet samt besvare et spørgeskema omhandlende symptomer og livskvalitet. Journalmateriale fra operations- og indlæggelsesforløbet vil blive indhentet for alle patienter.

Alle inkluderede patienter bliver fulgt op ved deres planlagte besøg i kirurgisk klinik 14 dage post-operativt. Her vil patienten besvare et spørgeskema om livskvalitet, post-operative bedringsniveau, samt compliance i forhold til interventionen.

Perspektiver

Projektet skal bidrage med viden omkring korttidseffekten af præhabilitering på den post-operative bedring og komplikationer til kirurgi for coloncancer.

Herudover vil vi kunne evaluere patienters compliance til konkretiseret verbal og skriftlig rådgivning om fysisk aktivitet og ernæring på diagnosetidspunktet.

Endelig vil projektet kunne undersøge, om engagering af patienter i deres eget sygdoms- og behandlingsforløb vil have en positiv virkning på livskvaliteten.

Ydermere er dette studie pilotprojekt for et kommende stort nationalt forskningsprojekt indenfor præhabilitering af cancerpatienter.

Kontakt

Mail

Michelle Vestergaard Stadelhofer 
Forskningsårsstuderende 

Send mail til Michelle

Adresse

Kirurgisk Fællesafdeling 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ